med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m.

Motion 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av högre överlastavgifter för att minska antalet överlaster på våra vägar.

Motivering

Vägverket har sedan 2002 regelbundet mätt axellaster och bruttovikter på ett antal platser i landet. En viss förbättring har skett under åren, men inte tillräckligt snabbt, utan överlaster är fortfarande ett stort problem. Upp mot vart fjärde lastat fordon med en bruttovikt över 35 ton körde med överlast förra året. Det är den genomsnittliga siffran i Vägverkets mätningar.

Överlaster innebär att slitaget på våra vägar och broar ökar, vilket förkortar livslängden på dem. Det krävs att vägarna underhålls oftare än beräknat, vilket innebär ökade kostnader för samhället. Samtidigt blir konkurrenssituationen mellan företag som kör lagligt och de som kör med överlast orättvis. Förutom slitaget på vägarna är dessa tunga fordon också en fara för trafiksäkerheten, eftersom tunga laster försämrar köregenskaper för en lastbil. Enligt Bilprovningen underkändes dessutom förra året var tredje lastbil, och nästan vartannat av de tunga släpen på grund av att de inte klarade kraven på bromsarna.

Den som bryter mot bestämmelserna om överlast kan dömas till böter och fordonsägaren samtidigt påföras avgifter för överlasten.

Vägverket samarbetar på olika sätt med åkeribranschen, transportköpare, Rikspolisstyrelsen och Bilprovningen för att åstadkomma större respekt för och efterlevnad av reglerna. Trots seriöst arbete hos myndigheter och branschorganisationer, finns det alltför många företagare som fortsätter att pressa priser genom att köra med överlaster och transportköpare som inte tar sitt ansvar för samhällsekonomin eller för trafiksäkerheten.

Därför är det angeläget att regeringen ser över hur man genom högre överlastavgifter kan minska problemet och faran med överlastade fordon på våra vägar.

Stockholm den 5 november 2008

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-11-05 Bordläggning: 2008-11-10 Hänvisning: 2008-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)