Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2018/19:575 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra E6 genom Skåne sexfilig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksituationen på E6 genom Skåne är ofta ohållbar och trängsel och olyckor är dessvärre vardagsmat. På flera sträckor ligger dygnsmedeltrafiken på uppemot 55000 fordon per dygn, och lastbilstrafiken utgör en stor del av dessa. Trafikverket har varit motvilligt till en utbyggnad till sex filer och vill istället öka trängseln genom en hastighetssänkning till 100 km/h, i stället för att höja hastighetsbegränsningen till 120km/h för att därmed få ett bättre flöde och minska tiden som varje bil befinner sig på sträckan.

För att minska trängseln på E6:an och minska de vägburna transporterna så skulle man behöva styra över person- och godstransporter i högre grad till järnvägsnätet än vad som görs idag. Detta låter sig dock inte göras med mindre än att kapaciteten ökar på det skånska järnvägsnätet. Tågen är också hårt nyttjade längs E6:ans sträcka och tågresenärerna får ofta stå i brist på sittplatser varför attraktiviteten att åka tåg minskar, lägg därtill frekventa förseningar. Även den allmänna utvecklingen i Europa går mot fler lastbilstransporter varför inget tyder på att flödet skulle minska av vare sig lastbilstrafik eller personbilstrafik.

E6 genom Skåne är således i stort behov av en kapacitetsförstärkning genom att byggas om till sexfilig motorväg och riksdagen bör därför tillkännage detta för regeringen i syfte att snabbt få igång en utbyggnad av Europaväg6 genom Skåne.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)