Gör om försörjningsstöd till förskottslån

Motion 2021/22:2169 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra om försörjningsstöd till förskottslån och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyanlända personer med beviljat uppehållstillstånd har rätt till statlig ersättning för sitt uppehälle. Dock blir utbetalningarna av den statliga ersättningen fördröjd, upp till åtta månaders fördröjning är inte ovanligt. Under tiden söker den nyanlände försörjningsstöd från kommunen. Vid beslut av Arbetsförmedling och Försäkringskassan om rätten till etableringsstöd betalas ersättningen ut retroaktivt vilket resulterar i att den nyanlände får dubbla bidrag för den aktuella perioden. Bidragen omfattar etableringsersättning, etableringstillägg, bostadstillägg via Arbetsförmedlingen, bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Utbetalningen av det kommunala biståndet sker vanligtvis under några månader. Beloppen som utbetalas dubbelt kan bli omfattande för de aktuella kommunerna och dessutom bidrar utbetalning av dubbla bidrag till minskad tilltro till välfärdssystemen. Därtill kan det diskuteras huruvida dubbla ersättningar på grund av att den ena ersättningen utbetalas med fördröjning är ett ansvarsfullt sätt för utbetalning av skattefinansierade bidrag. Tilliten och acceptansen för det gemensamt finansierade välfärdssystemet bygger på att inbetalningarna till systemet är rättvisa och effektiva, att skattemedlen hanteras ansvarsfullt.

Därför bör systemet för ekonomiskt bistånd till nyanlända reformeras och beräknas i relation till socialförsäkringssystemet i övrigt. I förändringen bör ingå en översyn av systemet så att det inte är möjligt att erhålla dubbla bidrag. En del i översynen av bidragssystemen bör vara att omvandla försörjningsstödet till förskottslån som betalas tillbaka när det statliga bidraget betalas ut. Förändringen skulle innebära att det kommunala försörjningsstödet under etableringstiden omvandlas till ett förskottslån.

Frågan om omvandling av det kommunala försörjningsstödet för nyanlända till ett förskottslån att återbetala när den statliga etableringsersättningen utbetalas bör regleras i lagstiftningen och inte överlåtas på kommunerna att besluta om, dels ur ett rättviseperspektiv men också beroende på att det är fördröjningen av den statliga ersättningen som förorsakar att kommunal ersättning utbetalas.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)