Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land behöver utveckla ett modernt och stabilt transportsystem som bidrar till att stärka landets utveckling, tillväxt och konkurrensförmåga. Utveckling av järnvägssystemet för att öka både kapaciteten och hastigheten är ett viktigt led i denna målsättning. Med anledning av detta behövs ett principbeslut om att bygga den så kallade Europabanan inom en snar framtid.

Det finns flera tunga argument för att bygga höghastighetsjärnvägar. En höghastighetsbana ger positiva effekter för hela landet. Den ger ökat utrymme för regional tågtrafik och goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, en växande arbetsmarknad och ökad tillgänglighet till utbildning. Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten, och arbetsmarknader som tidigare varit åtskilda kan integreras, vilket bidrar till tillväxteffekter för ett betydande område. Vidare är det nödvändigt att, av såväl klimat- som effektivitetsskäl, avlasta vägarna från godshantering.

Utifrån detta perspektiv är det viktigt att Götalandsbanan ses som ett helt projekt mellan ändpunkterna Stockholm och Göteborg, och det är dessutom angeläget att Götalandsbanan ses som en strategi sammanlänkad med Europabanan. Byggs bara delar av banorna blir det ingen regionförstoringseffekt, något som bland annat Sverigeförhandlingen pekar på i rapporten Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen (2017). 

Vi menar därför att både Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet för att stärka tillgänglighet, tillväxt och konkurrensförmåga. Det behövs därför ett strategiskt helhetsgrepp när det gäller en långsiktig strategisk infrastruktur. Ett principbeslut om att även bygga Europabanan parallellt med Götalandsbanan får inte glömmas bort.

Thomas Strand (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Johanna Haraldsson (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)