Götalandsbanan

Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S)

av Peter Persson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land behöver utveckla ett modernt och stabilt transportsystem som bidrar till att stärka landets utveckling, tillväxt och konkurrensförmåga. Här fyller utvecklingen av ett nytt järnvägssystem, som kan öka både kapacitet och hastighet, en viktig funktion. Därför behöver de beslut som återstår för att Ostlänken och Göteborg–Borås färdigställs tas, men också ett principbeslut för att knyta ihop dessa båda sträckor och bygga Götalandsbanan i sin helhet inom en snar framtid.

Det finns flera tunga argument för att bygga nya stambanor. För det första har vi i Sverige kapacitetsbrist på våra järnvägar. I södra Sverige får det helt enkelt inte plats fler tåg på banorna. Därför behöver vi en ny ryggrad i infrastruktursystemet, och här skulle en höghastighetsbana som knyter ihop Stockholm och Göteborg via Linköping, Jönköping och Borås, vara av stor nytta – både regionalt och nationellt. Redan i dag är stråket Göteborg–Borås Sveriges tredje största pendlingsstråk med 9,5 miljoner årliga pendlare.

För det andra förväntas det ske en koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler. Där är Göteborgs hamn central för godstransporter till och från Skandinavien. Ur ett nationellt näringslivsperspektiv är det avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för Göteborgs hamn prioriteras. Genom att lyfta över persontrafik till en ny stambana frigörs kapacitet för framförallt godstransporter på de nuvarande stambanorna. Vidare ska inte klimatvinsterna med att flytta över godstransporter från väg till järnväg förringas.

För det tredje skapar nya stambanor för höghastighetstrafik större arbetsmarknadsregioner. När två arbetsmarknader, som tidigare var åtskilda kan integreras skapar detta tillväxteffekter för betydande områden. Forskning som bedrivits på Jönköping University visar att täta och kunskapsintensiva miljöer kännetecknas av bland annat god infrastruktur. Genom att det finns goda förbindelser mellan regioner kan företag bli en del av större nationella nätverk och agera utanför sin egen region. Av den anledningen är det också viktigt att bygga Götalandsbanan i sin helhet, eftersom det är först då det blir en reell regionsförstoringseffekt – något som även Sverigeförhandlingen har konstaterat.

Avslutningsvis är det viktigt att Götalandsbanan ses som ett omfattande samhällsprojekt. Sverigeförhandlarna har redan i dag knutit avtal med flera kommuner som berörs av satsningen och bland annat har förpliktat sig att bygga ett stort antal bostäder.

Peter Persson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Johanna Haraldsson (S)

Thomas Strand (S)

Petter Löberg (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)