Gotländsk reservhamn

Motion 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för behovet av en reservhamn för att säkra Gotlands grundläggande försörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Visby hamn är idag den enda hamn som kan användas för färjetrafiken till och från Gotland. När Gotlandsfärjorna på grund av oväder inte kan lägga till i hamnen finns inget alternativ. En fartygsolycka eller ett oljeutsläpp, skulle få stora konsekvenser för Gotlands tillgänglighet. Utan Visby hamn omöjliggörs transport av fordon och gods i båda riktningar. Ifråga om livsmedelsförsörjning fungerar Gotland i tre dygn, sedan blir det snabbt kritiskt. Gotland är i klart behov av en reservhamn.

Frågan om reservhamn finns reglerad i ett hamnavtal från 1970-talet där det står att Kappelshamn utgör reservhamn för Gotlandstrafiken. Men dagens Gotlandsfärjor har blivit större och därmed vuxit ur hamnen i Kappelshamn. Kappelshamn är dessutom såld till Fortifikationsverket sedan en tid tillbaka. Något nytt avtal om reservhamn har inte upprättats.

Gotland måste ha tillgängliga och bra färjeförbindelser till och från Gotland. Färjetrafiken är att jämföra med landsvägen, för gods och persontrafik är det viktigt med snabba överfarter och en rimlig prisbild. Idag saknas en reservhamn för färjetrafiken. Om något skulle inträffa i Visby hamn finns idag ingen annan hamn på Gotland där dagens färjor kan angöra för att lasta och lossa. Ett utsläpp vid oljekajen eller ett haveri i hamninloppet stänger hamnen under flera dygn, vilket skapar problem för mängder av företag, beroende av dagliga varuleveranser.

Det är inte långsiktigt hållbart att Gotland står utan reservhamn. En fungerande lösning intresserar rimligen alla med intresse i att Sverige hänger ihop och i alla delar är tillgängligt. För Gotlands näringsliv är det väsentligt att man kan lita på att trafiken fungerar oavsett väder eller andra omständigheter. Det är också en fråga av vikt för ett fungerande svenskt totalförsvar.

Det finns sedan tidigare såväl från riksdagen som från regeringen uttalat att staten har ett ansvar för att det finns fungerande transporter i hela landet och i detta skall inte Gotland ges sämre förutsättningar än övriga landet. Med detta bör det ligga i statens intresse att det på Gotland finns en väl fungerande reservhamn i det fall Visby hamn sätts ur funktion.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)