Granbarkborren

Motion 2008/09:MJ223 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för att sköta reservaten så att granbarkborren inte belastar och orsakar skador på grannfastigheter och kringliggande skog.

Motivering

Staten och samhället måste ta ett större ansvar för att inte reservaten blir yngelkammare till en uppförökning av skadeinsekter.

Skadorna av stora granbarkborrsangrepp på växande skog ökar idag på ett sätt som inte är acceptabelt. Skadorna äventyrar våra skogar och våra skogsinkomster. När bra virke måste tas ner i förtid och användas till brännved för att det är förstört innebär detta oerhörda förluster i uteblivna intäkter för vårt land.

I dag har samhället satt av reservat för att trygga den långsiktiga biologiska mångfalden.

Många av dessa reservat blir yngelrum för en uppförökning av granbarkborren som sedan sprider sig över till grannfastigheterna.

Det är inte acceptabelt att enskilda grannfastigheter ska få ökade kostnader och förstörda skogar på grund av att staten inte sköter sina reservat. Staten måste ta ett större ansvar för att dessa reservat sköts på ett sådant sätt att de inte utgör hot mot våra skogar runt reservatet.

Stockholm den 19 september 2008

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)