Gränsälvskommissionen

Motion 2009/10:MJ319 av Leif Pettersson (s)

av Leif Pettersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gränsälvskommissionen.

Motivering

Gränsälvskommissionen handlägger ärenden som handlar om byggande och utsläpp längs gränsälvarna mellan Finland och Sverige. Det är ett tillståndsorgan som på ett enkelt och obyråkratiskt sätt ser till att människorna i gränstrakterna får sina saker prövade. Inga avgifter tas heller ut av de tillståndssökande. Kommissionen motiveras av hänsyn till att tillståndsärenden av detta slag kan påverka dem som bor i det andra landet. Därför finns kommissionen och den gör ett viktigt och bra jobb.

Nu föreslår den svenska regeringen att Gränsälvskommissionens beslutanderätt i dessa ärenden ska tas bort. Det innebär att frågorna kommer att cen­traliseras och bli föremål för omfattande byråkratisk handläggning i både Sverige och Finland. Frågor som tidigare kunnat lösas genom kommissionen kommer nu att handläggas av myndigheterna i respektive land med risk för långa handläggningstider, utredningar mellan länderna och därmed hinder för människorna i gränsälvstrakterna. Den närhetsprincip som enligt EU ska råda går förlorad. Dessutom kommer kostnaderna för dessa ärenden att skjuta i höjden.

Motivet sägs vara att beslut fattade av Gränsälvkommissionen inte går att överklaga. Det är naturligtvis en brist som måste undanröjas. Förslag på hur detta ska gå till finns framtagna och borde utredas närmare innan denna för tornedalingarna så viktiga kommission rumphuggs.

Gränsälvskommissionen bör därför inte fråntas beslutanderätten i de tillstånds- och utsläppsärenden den idag handlägger. Frågan om överklagande av kommissionens beslut bör utredas så att detta kan ske på ett rättssäkert sätt.

Stockholm den 1 oktober 2009

Leif Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)