Gränshinder i Norden

Motion 2007/08:K391 av Anita Brodén (fp)

av Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i samband med att ny lag stiftas i Sverige vore angeläget att en rutin införs så att en översikt över nordisk lag inom området samtidigt sker för att se om konsekvenserna skulle innebära ökade gränshinder.

Motivering

Det finns ett stort behov av att ta bort så kallade gränshinder mellan de nordiska länderna för att inte minst underlätta människors möjligheter till arbete och vistelse. Detta arbete har bedrivits i Nordiska rådet och kommer under den kommande perioden att intensifieras för att komma fram till gemensamma politiska beslut i de olika nordiska länderna för att undanröja dessa hinder.

Det är angeläget att det inte skapas nya hinder samtidigt som arbete pågår för att minska dessa. Vid lagändring i ett enskilt land kan följden bli att nya gränshinder uppstår. Det vore därför angeläget att en rutin införs vid stiftande av ny svensk lag och att en översikt över nordisk lag inom området därför sker.

Denna översikt skulle bidra till en konsekvensbeskrivning utifrån ett nordiskt gränshinderperspektiv.

Stockholm den 3 oktober 2007

Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)