med anledning av prop. 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Motion 2012/13:Sf14 av Magnus Ehrencrona och Gunvor G Ericson (MP)

av Magnus Ehrencrona och Gunvor G Ericson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda förslaget om generell graviditetspenning.

Motivering

Miljöpartiet välkomnar de förändringar som föreslås och som gör att gravida egenföretagare i likhet med vad som gäller för gravida arbetstagare, ska omfattas av rätten till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön.

Det är också bra att flera rättsfall har kommit som kan skapa större tydlighet om vad som gäller.

Vi anser dock att området alltjämt är väldigt komplext. Det är svårt för läkare och handläggare på Försäkringskassan att i enskilda fall förstå exakt vilka arbetsuppgifter som en enskild gravid har på sin arbetsplats och hur den individuella graviditeten är och hur den påverkas. Denna otydlighet är jobbig inte minst för gravida som inte vet huruvida det kommer vara möjligt att avstå från arbete om det blir för tungt i slutskedet, och i så fall på vilka premisser.

Försäkringskassan föreslår i sitt remissvar att en generell graviditetspenning ska införas. Förslaget finns beskrivet i rapport 2003:7 Gravida kvinnors situation, i serien RFV analyserar.

Miljöpartiet tycker att förslaget är intressant och anser att regeringen bör utreda frågan närmare. Det är möjligt att ett sådant förslag har betydligt fler fördelar än det osäkra läge som fortfarande kommer att råda trots de domstolsutslag som gjorts. Hur det än är ska en individuell bedömning göras. Om den kvinna som är gravid själv kan ta större ansvar för sin arbetssituation är det positivt. Det är hon som är gravid, känner sin kropp, som bäst kan bedöma om arbetssituationen behöver ändras eller om det blir alltför stora påfrestningar eller risker med att fortsätta arbeta i slutskedet. En större enhetlighet skulle dessutom minska onödig administration. Förslaget är därmed väl värt att utreda närmare.

Stockholm den 12 juni 2013

Magnus Ehrencrona (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-12 Bordläggning: 2013-06-17 Hänvisning: 2013-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)