Gravsättning på två ställen efter kremering

Motion 2012/13:K287 av Linda Arvidsson Wemmert (M)

av Linda Arvidsson Wemmert (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gravsättning på två ställen efter kremering.

Motivering

Statistik visar att drygt 22 procent av dem som avlidit under år 2010 begravdes i en annan församling än de bodde i. Även om det är en minoritet av de döda så kan ändå den siffran jämföras med att bara 14 procent av de levande flyttade till en ny församling under samma tidsperiod. Vi flyttar alltså mer som döda än levande.

Med hänsyn till detta finns det därför anledning att underlätta för människor som av olika skäl önskar få gravsättning på två ställen inom Sverige för att slippa göra ett val när det faktiskt finns flera platser som har en stark emotionell anknytning hos den avlidne.

Det kan handla om att det finns en familjegrav på en ort men personen lever nu med en egen familj på en annan ort. Det kan även handla om att personen dels vill begravas nära en tidigare avliden partner eller ett tidigare avlidet barn, dels vill begravas nära nuvarande partner eller barn.

Huvudregeln gällande platsen för gravsättning efter kremering finns i 5 kap. 5 § begravningslagen. Regeringens föreskrifter har kommit till uttryck i begravningsförordningen. I denna förordning under 30 § anges att askan efter avliden endast får strös på annan plats om länsstyrelsen gett sitt tillstånd. I 31 § i samma förordning anges att askan efter avliden får delas, om länsstyrelsen gett tillstånd. Ett sådant tillstånd får endast ges om det finns synnerliga skäl för det, en del av askan ska gravsättas utomlands, och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Detta synnerliga skäl är för att möjliggöra att askan förs ut ur landet för att enligt religiös sedvänja förvaras eller strös i hemlandet.

Begravningslagen som den är utformad i dag tar ingen hänsyn till människors moderna och allt mer rörliga livsstil samt att kremering har blivit allt vanligare istället för jordbegravning.

Det är därför önskvärt att regeringen ser över möjligheten att anpassa lagen om gravsättning efter kremering så att den kan ske på fler ställen än ett för att bättre svara upp till människors rörliga liv.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2012

Linda Arvidsson Wemmert (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)