Gribshunden

Motion 2021/22:4117 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anse vraket Gribshunden som ett nationellt riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska stötta projektet Gribshunden till dess att ett permanent museum är på plats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Ronnebys skärgård i Blekinge förliste örlogsskeppet Gribshunden år 1495. På 1960-talet upptäcktes vraket av dykare. I början av 2000-talet får upptäckten internationell uppmärksamhet av media, då den anses vara världens bäst bevarade senmedeltida karack (karack = handelsfartyg med 2 eller 3 master). Det finns stor forskningspotential på vraket Gribshunden då skepp från den här tiden inte finns bevarade längre. Skeppet Vasa som förliste i Stockholms skärgård till följd av felbyggnation är hundra år yngre och byggdes på 1600-talet som jämförelse.

Det finns idag inget annat skeppsvrak från medeltiden som är så bra bevarat. Det finns därför stor potential för forskare att lära oss mer om medeltiden efter de arkeologiska fynden som kan göras på Gribshunden. Ett nytt kapitel i historieboken kan komma att skrivas beroende på fyndens värde.

Det saknas i dagsläget redskap och verktyg för att analysera vraket ytterligare på djupet. De dykningar som görs idag gräver fram ytliga mindre objekt som krus och tunnor, men att rädda hela vraket är idag svårt. Det görs framsteg med att dokumentera och bevara vraket, men än finns ingen idé om hur vraket ska bevaras ovanför vattenytan.

Nästa fas: permanent museum.

(Kommunen planerar att bygga ett permanent museum om Gribshunden, än så länge finns ett temporärt som byggts upp av forskare och ideellt engagemang.) byt till nedanstående text/CQ 

I dagsläget finns ett temporärt museum om Gribshunden, som byggts av forskare och ideellt engagemang. Kommunen planerar att bygga ett permanent museum. Eftersom marinarkeologi och bärgning av skeppet kräver ekonomiska resurser som Ronneby kommun inte har finns det en risk att skeppet blir liggande i havet, öppet för plundrare. En dag kan det vara försent att rädda skeppet.

Gribshunden, med sin ålder och historia som kungligt flaggskepp, skulle vara ett fantastiskt komplement till Vasamuseet. Att Sverige redan vårdar ett bärgat skepp innebär att kunskapen om hur vi bäst bevarar skepp från århundraden tillbaka finns.

Det finns av ovanstående anledning skäl nog till att göra Gribshunden till ett nationellt riksintresse, och därmed även få nationellt stöd för sitt fortsatta arbete.

Vi ledamöter som bor och representerar Blekinge anser att mer behöver göras för att uppmärksamma projektet Gribshunden från Vång. Fyndets värde och dignitet kommer bli en positiv injektion för Blekinge och skapa nya arbetstillfällen. Det skulle även med stor sannolikhet innebära att turistsäsongen kan förlängas och pågå hela året, och inte bara sommarhalvåret. För att detta ska bli verklighet måste en ny injektion in i projektet för att få till stånd ett permanent museum.

Angelika Bengtsson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)