Grov och organiserad brottslighet

Motion 2019/20:1984 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare rättspolitiska åtgärder för att komma åt grov och organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom. Brottslighet kan aldrig tolereras. För att komma åt brottslighet och för att öka tryggheten i samhället finns både ett samhällsansvar och ett enskilt ansvar.

Det enskilda ansvaret måste vi ta i vår egen vardag genom att visa civilkurage, att hjälpa människor som utsätts för brott eller att delta i en grann- eller båtsamverkan, men det handlar också om att ta ansvar för sina studier och sitt arbete. Att lyckas i skolan och att kunna försörja sig ger framtidstro. För att vi som människor ska ta vårt ansvar krävs ett samhällskontrakt, en visshet om att samhället reagerar om eller när ett brott begås.

De senaste åren har en serie av viktiga reformer beslutats av riksdagen, på förslag av oppositionspartier, som lägger en grund för ökad trygghet. Fler poliser, skärpta straff för flera brott och särskilda satsningar på grov och organiserad brottslighet är exempel på det. Det är dock tydligt att arbetet måste fortsätta.

Polisen har identifierat så kallade ”särskilt utsatta områden”. De pekar i sina analyser på hur det i en del områden finns parallella samhällsstrukturer. I praktiken betyder det att polisen har svårt att göra sitt jobb, att människor drar sig för att berätta om saker som hänt och inte vittnar, liksom att brott hanteras vid sidan av rättskedjan. Detta sker också i ett sammanhang där det i en lång rad områden finns ett utbrett utan­förskap. På många håll är sysselsättningen lägre än 50%, alltså att det är vanligare att människor inte jobbar än att de jobbar. Det är förödande.

Arbetet mot grov och organiserad brottslighet måste fortsätta och utvecklas. Sociala insatsgrupper där polis samarbetar med andra myndigheter och aktörer för att ge individanpassat stöd till kriminella ungdomar för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng är viktigt. Informationsutbytet mellan myndigheter är i dag efter beslut i riksdagen enklare, vilket underlättar brottsbekämpningen. Det bör dock övervägas om ytterligare steg kan tas så att relevanta myndigheter kan agera än bättre tillsammans mot brotts­lingar. Vapenlagstiftningen har skärpts, men det är rimligt att överväga ytterligare skärpningar. På samma sätt bör det ses över om straffen för organiserad brottslighet bör skärpas ytterligare, i synnerhet i fråga om hårdare straff för brott som sker inom ramen för organiserad brottslighet. Därtill har skolhuvudmän ett ansvar att lyfta skolor och skolresultat, och man bör inte vara rädd att stänga dåliga skolor om det skulle behövas. Ett bidragstak och tydliga krav på motprestation inom försörjningsstöd bör också in­föras och användas. Det övergripande målet är att trycka tillbaka brottslighet och uppmuntra flit och duglighet. I de delar som det är relevant bör regeringen överväga åtgärder inom rättspolitiken och återkomma till riksdagen med konkreta förslag. Införande av kronvittnen och visitationszoner är exempel på två åtgärder som bör övervägas.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)