Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till den kommande efterfrågan av arbetskraft på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om arbetslösheten i Sverige har gått ner finns det fortfarande många företag som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Allt fler unga förstår att det är omöjligt att få ett jobb utan att ha minst gymnasiekompetens.

Utöver kommunerna finns det en stor mängd privata aktörer som anordnar olika gymnasieutbildningar. Det har etablerats en marknad där ungdomarna kan välja den utbildning som de tror bäst passar deras intressen och som samtidigt kan ge dem en fast anställning.

Dessa utbildningar finansieras via skattemedel, men det saknas styrning av vilka utbildningar som erbjuds. Det finns inte någon koppling till vilka behov som arbetsmarknaden efterfrågar. Utsikter att få ett arbete är inte det primära när utbildningarna marknadsförs, utan eleverna lockas till utbildningarna med bärbara datorer, attraktiva utlandsresor med mera. Eftersom flera skolor erbjuder utbildningar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden riskerar ungdomarna att inte få fotfäste på arbetsmarknaden med goda karriärmöjligheter.  Kopplingen mellan de behov som finns på arbetsmarknaden och utbudet av utbildningar måste därför bli tydligare.

De senaste tre åren har tvåhundratusen fler personer hittat sin plats på arbetsmarknaden. Trots detta saknas det idag arbetskraft i Sverige inom vissa branscher, såväl inom offentlig sektor som i näringslivet, och prognoser pekar mot att matchningsproblematiken kommer att öka de kommande decennierna. Därför är det viktigt att styra gymnasieutbildningar så att både ungdomar och samhället har större nytta av dem. Här har arbetsmarknadens parter möjlighet att vara med och bidra till en mer effektiv gymnasieutbildning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

Regeringen bör överväga att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till den kommande efterfrågan av arbetskraft på arbetsmarknaden.

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Kristina Nilsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)