Häktesfilialer i anslutning till arrester och tingsrätter

Motion 2006/07:Ju236 av Margareta B Kjellin och Sven Bergström (m, c)

av Margareta B Kjellin och Sven Bergström (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samordning av ekonomiska och personella resurser mellan Kriminalvården och polismyndigheten.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av häktesplatser i anslutning till arrester där tingsrätt är lokaliserad.

Motivering

Under Justitiedepartementet ingår flera myndigheter. Ansvaret för att förebygga, upptäcka utreda, lagföra och straffa samt återrehabilitera brottslingar är uppdelat på flera myndigheter. Ambitionen att minska brottsligheten, utdöma rätt straff samt att ge möjligheter till ett icke kriminellt liv är tydlig. Tydligt är dock inte det ekonomiska ansvaret om att samordna och effektivisera verksamheterna får att uppnå uppställda mål.

I Hudiksvall finns polismyndighet, arrestlokaler, i nuläget en häktesfilial och en tingsrätt lokaliserade. I syfte att minska kostnader centraliseras häktesverksamheten till Gävle.

Vid årsskiftet 2006/07 skall häktesfilialen i Hudiksvall läggas ner eftersom den anses för liten och därmed för dyr.

Konsekvenserna för detta är större inom polismyndigheten än inom kriminalvården. Polisen i Hudiksvall måste omfördela en miljon årligen från yttre tjänst till inre tjänst vilket innebär färre synliga poliser. Vid alla utredningar om brott begångna i Hudiksvalls polisområde måste tid för att transportera sig vid förhör av brottsmisstänkta avsättas, enkel resa ca 1,5 timme. Ett förhör på en timme kostar alltså 4 timmars polisarbetstid. Dessutom måste de häktade transporteras mellan Gävle och tingsrättsförhandlingar i Hudiksvall.

För kriminalvården innebär det, att kompetent personal som nyanställts och utbildats för att arbeta på anstalten i Gävle måste sägas upp.

Vid information till personalen uppges att vid överbeläggningar vid Gävlehäktet kan en hätktesfilial i Avesta behöva tillskapas. Det innebär i sin tur att polisen i Gävle skall använda sin arbetstid till att resa till Avesta för förhör och att fler poliser går åt för att transportera sig själva och för att skjutsa brottslingar i stället för att jaga dem.

Detta är inte ett effektivt sätt att hushålla med departementets ekonomiska och personella resurser.

För att utgå från historien reparerades anstalten i Hudiksvall för 8 miljoner kronor i början på 1990-talet, och några månader efter invigningen lades anstalten ner, personalen avskedades och avgångsvederlag utbetalades. Behovet av häktesplatser ledde till att en häktesfilial öppnades för tre år sedan i Hudiksvall i anslutning till polisens arrest. Ett avtal om hyresfrihet upprättades mellan polismyndigheten och kriminalvården mot att häktespersonalen även ansvarade för att bemanna arresten. Samarbetet har fungerat bra, det finns en kompetent personal och häktet är ofta fullbelagt; det används även som avlastning vid överbeläggningar i Västernorrland.

Stockholm den 27 oktober 2006

Margareta B Kjellin (m)

Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)