Hållbarhet för läkemedel

Motion 2008/09:So218 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hållbarhetstiden för läkemedel.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett system där den verkliga hållbarhetstiden för läkemedel framgår av förpackningen.

Motivering

Årligen kasseras i Sverige läkemedel för miljardbelopp, mellan 5 till 10 procent av alla läkemedel kasseras, vilket motsvarar ett par miljarder per år. Från apoteken skickas till destruktion ca 1 000 ton, en stor del av detta kommer från patienter eller anhöriga som lämnar in överblivna läkemedel. En annan orsak till kassationen är läkemedel som sorterats ut från läkemedelsförråd på våra sjukhus, på grund av att hållbarhetstiden gått ut.

Den angivna hållbarhetstiden för de flesta läkemedel är i dag 2 år eller 5 år. Läkemedel som är äldre än 5 år får enligt nuvarande regelverk inte användas utan måste kasseras. Det stora flertalet läkemedel är konstruerade för att vara extremt hållbara med stabila substanser med mycket lång hållbarhet. Med stor sannolikhet skulle de flesta läkemedel vara lika effektiva efter 10 eller 20 år eller längre, under förutsättning att de lagrats på ett korrekt sätt. Dagens regelverk innebär alltså att vi kanske kastar och kasserar läkemedel för miljarder alldeles i onödan.

Vi i Miljöpartiet anser att regeringen bör utreda möjligheten att förändra regelverket så att den angivna hållbarhetstiden för våra läkemedel kan förlängas så att den motsvarar den verkliga hållbarhetstiden. Detta under förutsättning att det kan vetenskapligt beläggas att de aktuella läkemedlen efter kvalitetsanalyser visar sig vara helt intakta och effektiva trots en förlängd hållbarhetstid.

Stockholm den 25 september 2008

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Tina Ehn (mp)

Peter Rådberg (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)