Hälsofrämjande kultur och organiserad idrott för äldre

Motion 2021/22:54 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka arbetet och inspireras av den engångssatsning som regeringen gjorde år 2011 på kultur för äldre och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att skapa förutsättningar för äldre personer att kunna ta del av konst och kultur oavsett socioekonomiska faktorer eller geografisk hemvist och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en idrottssatsning för de äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Modern forskning, bland annat från Statens folkhälsoinstitut ”Kultur och hälsa”, visar att kulturkonsumtion och kulturellt utövande har stor inverkan på människors väl­mående och hälsa i allmänhet och det har stor betydelse för rehabilitering av vissa sjukdomar.

Kultur har en viktig roll både i det förebyggande hälsoarbetet och inom ramen för vård och omsorg. Eftersom kulturen är något grundläggande för oss människor behöver även äldre ges möjlighet att få uppleva den. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar även för äldre personer oavsett socioekonomiska faktorer eller geografisk hemvist och alla ska ha likvärdiga möjligheter att kunna ta del av konst och kultur. Regionerna bör bejaka kulturens hälsofrämjande egenskaper, i synnerhet för sjuka och äldre, genom att premiera fortsatt forskning och utveckling på området samt genom konkreta verksam­heter.

Att stärka arbetet med kultur bland äldre och inom äldreomsorgen är viktigt och den engångssatsning på kultur för äldre som regeringen initierade år 2011 bör inspirera till en ny satsning så att äldre människor får fortsatt möjlighet till deltagande i kulturlivet. Det är också viktigt att stimulera föreningar till att ge äldre möjlighet att utöva organiserad idrott. För att de äldre ska motionera mer skulle en idrottssatsning till idrottsrörelsen vara nödvändig.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)