Handikapporganisationerna och SVT AB

Motion 1998/99:Kr271 av Marianne Jönsson (s)

av Marianne Jönsson (s)
Handikapporganisationerna utför ett viktigt samhällsarbete.
Många gånger är det emellertid svårt för dem att nå ut med
sin information. Sjukvården har ibland svårigheter på grund
av olika skäl att informera om olika
handikapporganisationer, var de finns, hur man får kontakt
osv.
Handikapporganisationerna borde därför utan kostnad - eller möjligen för
en symbolisk summa - få tala om att de finns och var de kan nås i t.ex.
Anslagstavlan i TV - ett bra sätt att legitimera vikten av ideellt samhälls-
arbete. Riksdagens beslut om ramar för programverksamheten i TV1 och
TV2 innehåller emellertid tyvärr ett krav på att ingen reklam skall före-
komma. I TV4 går det bra, men då kostar det för mycket för organisationer
med liten ekonomi.
Anslagstavlan, som ju i dag används av myndigheterna för att ge informa-
tion, kunde vara en bra möjlighet. Vi tycker att handikapporganisationerna i
detta sammanhang borde jämställas med myndighet och beviljas undantag,
eftersom de som ideellt arbetande får stöd från staten. En ändring i statens
avtal med Sveriges Television AB borde göras så att handikapporganisa-
tionerna kort kan tala om att de finns, vad de står för och var de kan nås.
Staten ger organisationsstöd till handikapporganisationerna för att de skall
leva och utvecklas, men inget stöd när det gäller att via Sveriges Television
få möjlighet att tala om var de finns. Detta borde, enligt min mening, vara
möjligt och naturligt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändig ändring i avtalet med Sveriges Television AB för att
möjliggöra för handikapporganisationerna att i t.ex. Anslagstavlan ge en kort
information om sin verksamhet.

Stockholm den 27 oktober 1998
Marianne Jönsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)