Handläggningstiden för trafikskadeärenden

Motion 2003/04:L260 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen låter tillsätta en utredning som ser över handläggningen av trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll.

Motivering

Vid regleringen av trafikskador, särskilt de svårbedömda whiplashskadorna, hamnar ofta den trafikskadade i underläge gentemot försäkringsbolaget. Det har, enligt vår mening, att göra med att försäkringsbolaget har tillgång till fler läkare vid bedömningen och att bolagen numera sällan beviljar juridiskt ombud till den drabbade. Vi vill också peka på den beroendeställning som finns mellan försäkringsbolagets läkare och försäkringsbolaget och att denna läkares bedömning ofta får fälla avgörandet vid oenighet i bedömningen mellan honom eller henne och den behandlande läkaren. Det är också anmärkningsvärt att försäkringsbolagets läkare i sin funktion som sakkunnig inte står under tillsyn av Socialstyrelsen.

De trafikskadade drabbas också i många fall av försäkringsbolagens långa handläggningstider vilket leder till ytterligare lidande och kan även skapa ekonomiska problem både för individen och dennes anhöriga. Det är inte enbart den tid det tar, uttryckt i månader och år, som skapar osäkerhet och olä­genhet för den skadade utan också ovissheten när ärendet kommer att avslutas.

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag undersökt hur trafikskadeärenden handhas av försäkringsbolagen. I rapporten Stärkt skydd för trafikskadade – åtgärder och förslag (dnr 03-513-601) presenterar Finansinspektionen sin analys av situationen och förslag till förbättringar.

Enligt vår mening ger emellertid inte rapporten tillräckligt underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas, bl.a. finns det brister i den del som behandlar beroendet mellan försäkringsbolagen och deras läkare samt det faktum att tidigare förslag från Finansinspektionen ej har kortat handläggningstiderna. För att yrkandet i motionen ska bli tillgodosett behöver det göras en djupare analys än den som Finansinspektionen har presenterat.

Mot denna bakgrund bör regeringen tillsätta en utredning som uppmärksammar och ser över försäkringsbolagens egna läkares roll i skaderegleringen, innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning. Utredningen bör också behandla frågan om försäkringsbolagens handläggningstider och komma med förslag på hur de kan bli kortare och mer förutsägbara.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2003

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)