Handlingsplan för framtidens transporter

Motion 2019/20:2276 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en handlingsplan för framtidens transporter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en handelsberoende ekonomi, ett stort internationellt utbyte och geografiskt långa avstånd. Det innebär att väl fungerande, tillförlitliga och konkurrenskraftiga transporter, såväl inom landet som internationellt, är av central betydelse för vår välfärd och ekonomiska tillväxt.

Efterfrågan på transporter förväntas öka under de närmaste decennierna där ekonomisk tillväxt i Sverige och omvärlden, befolkningsökning och e-handel är några av drivkrafterna. Efterfrågan på transporter genererar trafik och trafik genererar utsläpp. Trafiken förorsakar problem för miljö och klimat med luftföroreningar, buller, trängsel och personskador. Beräkningar gjorda av exempelvis Trafikverket (2019) och (Natur­vårdsverket, 2019c) visar att vi kommer att få det svårt att klara 70-procentsmålet till år 2030. Det finns kunskap och teknik för att ställa om transportsektorn, men ut­maningarna är stora när det ska genomföras i praktiken. Förväntade skärpningar av styrmedel på transportområdet, i form av reduktionsplikten för drivmedel och EU:s koldioxidkrav för nya fordon, bedöms kunna minska utsläppen men mer styrning behövs för att nå hela vägen.

Därför behöver samhället bli mer transporteffektivt.

Trafiken måste minska, men inte så att det går ut över nödvändiga transporter. Hela samhället måste ställas om samtidigt som människor fortsatt ska kunna ta sig till arbetet, mötas och ha tillgång till nödvändiga varor och service oavsett var i landet man bor.

Det är glädjande att regeringen har tagit fram en nationell godstransportstrategi men det behövs också en heltäckande handlingsplan för framtidens trafik. Vi behöver samla olika åtgärder i en sammanhållen, tidsbestämd plan med mål och tydliga strategier för effektivare fordon och farkoster, samt därtill hörande infrastruktur. En sådan handlingsplan bör tydligt beakta andra transportpolitiska mål, inklusive samhällsnytta, eventuella målkonflikter, och ge förutsägbarhet samt långsiktiga spelregler. Det bidrar till att minska osäkerheten vid större investeringsbeslut och till att tydligt visa omställningen i dess helhet.

 

 

Patrik Engström (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)