Hantering av historiska dokument och kulturföremål

Motion 2021/22:663 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att historiska dokument och kulturföremål ska bevaras på platser de har en historisk anknytning till och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med att Sveriges, kanske världens, äldst bevarade privilegiebrev på grund av Riksarkivets direktiv om sammanhållna arkiv tvingats lämna staden de hörde hemma i, väcktes frågan om hanteringen av historiska dokument. Det aktuella privilegiebrevet utfärdades år 1284 av Magnus Ladulås och gjorde då Jönköping till stad. Fler brev har efter detta tillkommit. I nästan 740 år hade dessa unika historiska dokument förvarats säkert i Jönköping och breven, som har högt historiskt värde för invånarna, har överlevt både bränder och plundringar.

Riksarkivet anser att dessa dokument inte längre ska få bevaras i sin hemstad till invånarnas beskådan och glädje utan flyttas till ett arkiv i Vadstena. Beslutet bestreds, men tingsrätten gick på Riksarkivets linje, att det är viktigare att dokument förvaras samlat än att de förvaras där de egentligen hör hemma. Beslutet innebär att Jönköping berövas en viktig del av sin historia, och en betydelsefull klenod går förlorad. Regeringen måste därför säkerställa att uppdraget till Riksarkivet och eventuella andra myndigheter med ansvar för hantering av kulturhistoriska föremål är tydligt så att historiska dokument och kulturklenoder bevaras på platsen dit de har en anknytning till. De kulturpolitiska målen – att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas – ska efterföljas och kulturarvets lokala förankring värnas.

Angelica Lundberg (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)