Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tillståndskravet för handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De omfattande stölderna av framför allt koppar utgör ett stort samhällsekonomiskt problem, som drabbar allt från småföretag till Sveriges kyrkor och järnvägar. Även om stölderna främst utmed Sveriges järnvägar sjunkit något som en konsekvens av ett kostsamt och målmedvetet arbete från Trafikverkets sida fortsätter de alltjämt vid landets kyrkor och småföretag.

Från Svenska kyrkans håll uppger man att man ser med oro på stölderna av framför allt koppar, medan man från Trafikverkets sida räknar med att de investeringar man gjort i DNA-märkning och instängsling skall innebära att järnvägarna framgent inte drabbas i samma utsträckning som tidigare.

Stölder av exempelvis koppar leder inte bara till ekonomiska kostnader, utan även till att Sveriges kulturarv utarmas och att kyrkogårdar skändas och att säkerheten för tågen hotas då t.ex. signal- och jordkablar klipps av, vilket förutom att pendlare blir försenade skadar den inhemska industrin till följd av bl.a. sena leveranser. Detta kan orsaka enorma kostnader för samhället och det är egalt om stölderna utförs av lokala småtjuvar eller genom organiserad brottslighet.

Sverigedemokraterna vill i alla led motverka oseriös handel med metall och i detta sammanhang anser vi att spårbarhet är viktigt. Det bör vara möjligt att se vilka metaller som har lämnats in, kostnaden för dessa och vem som lämnade in dem. Vi anser att riksdagen bör uppmana regeringen att återkomma med ett förslag om ett kontantförbud inom skrothandelsbranschen samt att återinföra tillståndskravet för handel med skrot.

Eric Palmqvist (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)