Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)

av Ebba Hermansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under lång tid varit ett föredöme och legat i framkant när det kommer till jämställdhet mellan könen och arbetet för kvinnofrid. Jämställdhet är dock aldrig något som kan tas för givet, och det är uppenbart att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) dödades 22 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med under 2018. Det är en ökning jämfört med tidigare år där antalet fall har minskat stadigt sedan början av 2000-talet. Brå betonar visserligen i rapporten att det inte är ovanligt med stora skillnader från år till år inom antalsmässigt små kategorier, men ökningen vittnar trots det om att det dödliga våldet mot kvinnor inom en parrelation fortsatt är ett reellt hot mot jämställdheten i Sverige. 

Varje gång en kvinna dödas av en nuvarande eller före detta partner bör därför en haverikommission tillsättas. Syftet med en haverikommission är att noggrant undersöka och kartlägga orsaker och händelseförlopp som lett fram till dödsfallet samt att identifiera eventuella brister inom exempelvis myndighetsutövningen. Inte sällan är hotbilden känd sedan tidigare och mannen kan även ha begått liknande brott mot andra kvinnor. Trots detta har mord inte kunnat förhindras, och samhället bör så grundligt som möjligt ta reda på varför så kunde ske. Underlaget som samlas in kan därutöver vara till hjälp för att förhindra framtida liknande dödsfall, samt underlätta i arbetet med att jobba brottsförebyggande.

Ebba Hermansson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)