Hedersrelaterat förtryck i skolan

Motion 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C)

av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skollagen bör förtydligas samt att skolverkets rekommendationer bör ses över på detta område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har i många avseenden kommit långt med jämställdheten. Trots det finns det flickor och kvinnor, pojkar och män i vårt land som inte berörs av de fri- och rättigheter som de har rätt till. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, men också pojkar och män som anses kränka sin familjs heder. Våldet kan vara av psykologisk, social eller fysisk karaktär.

Hedersbrott är ofta kopplat till uppfattningar om kön och sexualitet. Att bryta mot gruppens normer kring detta kan utgöra grunden för till exempel trakasserier, miss­handel, hot och social uteslutning. Kvinnors och tjejers frihet och självständighet kan upplevas som ett hot mot familjen. Men även pojkarna och männen i gruppen måste leva upp till förväntningar. Det kan handla om krav på heterosexualitet, att bära slöja eller att gifta sig fast man inte vill. Homo-, bi- och transsexuella bryter mot hetero­normer och könsroller.

Denna problematik måste bekämpas på alla plan och i alla delar av samhället. Skolan är exempel på en sådan plats. Många lärare signalerar idag om att de behöver stöd och hjälp då denna typ av problematik dyker upp. Men istället för statliga förbud bör en större tydlighet i skollagen utarbetas så att lärare och rektorer med lagen i ryggen ska kunna ges förutsättningar att agera vid misstanke om förtryck och tvång i hederns namn.

Skolan måste få vara en frizon. Inga lärare eller pedagoger ska av föräldrar tvingas säkerställa att barn i skola och förskola exempelvis bär sin slöja eller beter sig på ett visst sätt kopplat till heder. Men idag saknar lärare och pedagoger mandat i tydlig lagstiftning för att kunna säga nej till krav att agera moralpolis. 

Det behövs även en ökad kunskap hos skolpersonal som möter unga som utsätts för förtryck i hederns namn. Därför bör samtliga skolor ha en handlingsplan för före­byggande arbete, upptäckande och stöd vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att bli bättre på att upptäcka och prata om problematiken kan fler flickor och pojkar leva ett liv i frihet.

Sofia Nilsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)