Helhetsgrepp om sjukförsäkringen

Motion 2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S)

av Sultan Kayhan (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en totalöverblick i ansvar för individen så att ingen riskerar att hamna utanför trygghetssystemet vid sjukdom, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att arbeta fram samma definition på arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det saknas en totalöverblick över våra trygghetssystem. Alla myndigheter har olika uppdrag som många gånger går tvärs över gränserna, eller förväntas göra det utan en tydlighet kring hur det ska göras. Resultatet blir att vissa individer faller mellan stolar­na. Det gäller inte minst det som är kopplat till Försäkringskassans och Arbetsförmed­lingens arbete.

När en person som är sjukskriven bedöms av Försäkringskassan ha arbetsförmåga och nekas sjukpenning, men inte kan återgå till sitt ordinarie arbete eller saknar ett arbete, hänvisas hen till Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen bedömer att samma person inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom faller individen plötsligt utanför trygghetssystemet. Problemet är att ingen av myndigheterna tar ansvar för personer som hamnar i den situationen. Orsaken är att myndigheterna inte har samma definition av arbetsförmåga. Problemet uppstår ofta i samband med att den sjukskrivnes arbetsförmåga bedöms i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, det vill säga efter 180 dagar i en sjukperiod för personer med anställ­ning och från första sjukdagen för arbetslösa.

Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpar de regelverk som finns. Myndigheternas enskilda uppdrag är ganska tydliga utifrån deras egna målsättningar. Men eftersom ansvaret för sjukskrivna som hamnar mellan stolarna inte alls är lika tyd­ligt, innebär det desto större utsatthet för dessa personer både ekonomiskt och psykiskt. Hur kan tryggheten säkras för individer som faller utanför myndigheternas uppdrag och som varken får sjukpenning eller kan återgå i arbete? Idag finns det dessvärre inte något system för det.

Det behövs olika åtgärder för att fånga upp dessa personer. Det är framför allt viktigt att myndigheterna har samma definition av arbetsförmåga. Det kan även behövas en lagändring som innebär att ansvaret för den som är sjukskriven tydliggörs så att alla kan känna trygghet och ingen riskerar att bli ännu mer utsatt vid sjukdom. Det behövs en totalöverblick så att ingen faller mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk och blir utan ekonomisk ersättning vid sjukdom.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)