Hemlig teknisk avlyssning

Motion 1998/99:Ju802 av Jerry Martinger (m)

av Jerry Martinger (m)
Svensk polis har i dag möjlighet att använda sig av hemlig
telefonavlyssning vid utredning av allvarlig brottslighet.
Bestämmelser härom finns i 27 kap. 18-24 §§
rättegångsbalken. Verksamheten hanteras i samarbete med i
huvudsak Telia AB.
Privatiseringen av telemarknaden har inneburit stora förändringar. Inom
bara några år kommer det sannolikt att finnas ett stort antal självständiga
operatörer på marknaden, varav Telia bara är en. Polisen kan därigenom
komma att behöva vända sig till flera av dessa för att få hjälp med
avlyssningen i ett mål. Den vidgade kretsen av personer som då blir invigda i
hanteringen innebär självfallet stora risker för läckage.
Ett annat "problem" utgör den digitala teknikens framsteg. Snart kommer
så gott som all telefoni att vara digital, vilket innebär att avlyssning kommer
att bli mycket svårt att genomföra. Till detta kommer att det på marknaden
finns krypteringssystem som gör det helt omöjligt att avlyssna telefonsamtal.
Även möjligheterna att hyra lokala nätverk kan nämnas. I fortsättningen
kommer exempelvis företag och personer med verksamhet på olika orter i
landet att av någon av operatörerna kunna hyra egna telefonnät för kom-
munikation mellan sina enheter, ett slags lokaltelefon. När man väl fått sitt
eget nät kan man skaffa sig ett eget krypto. Därefter är möjligheten till
avlyssning eliminerad.
Telefaxapparater kan krypteras på motsvarande sätt.
Telefonavlyssning har länge varit ett effektivt medel i kampen mot den
grova brottsligheten, inte minst narkotikabrottsligheten. Denna metod
kommer med anledning av vad som ovan sagts att bli ett mycket trubbigt
hjälpmedel i framtiden. I poliskretsar hävdar man att uppklarningsprocenten
när det gäller grossisthandel med narkotika kommer att sjunka drastiskt när
möjligheten till telefonavlyssning i praktiken försvinner. Polisen blir
följaktligen beroende av andra metoder.
Avlyssning med dold mikrofon, s.k buggning, bör därför tillåtas. Sådan
avlyssning används i många andra länder. Avlyssningen utförs sålunda att
man placerar en liten mikrofon med radiosändare i eller i omedelbar
anslutning till den lokal där den person som skall avlyssnas brukar uppehålla
sig. Samtal som förs i den aktuella lokalen kan sedan avlyssnas och spelas in
på annan plats. Det erfordras långt ifrån alltid någon typ av inträngande i den
ifrågavarande lokalen för att utföra avlyssningen.
Det kan nämnas att exempelvis de internationella narkotikaligorna redan i
dag har tillgång till mycket avancerade tekniska hjälpmedel. Rättssamhället
måste därför ges resurser för att möta denna utveckling. Polisen måste tillåtas
att i detta avseende "spela i samma division" som den organiserade brotts-
ligheten.
Frågan om avlyssning på det sätt som beskrivits ovan är för närvarande
föremål för utredning. Utredningen bör ges i uppdrag att göras enligt
följande riktlinjer.
Förfarandet bör benämnas hemlig teknisk avlyssning. Det bör omgärdas av
samma integritetsskydd som för närvarande finns i fråga om telefonavlyss-
ning, dvs. att det endast får användas som ett led i en pågående förunder-
sökning, att den person som avses måste vara skäligen misstänkt för brott, att
det aktuella brottet måste ha ett straffminimum på två års fängelse, att
förfarandet är av synnerlig vikt för utredningen samt att tillstånd skall lämnas
av domstol.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om hemlig teknisk avlyssning som en arbetsmetod i det
brottsbekämpande arbetet.

Stockholm den 21 oktober 1998
Jerry Martinger (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)