med anledning av skr. 2011/12:39 Hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010

Motion 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nyttjandet av hemlig kameraövervakning bör effektiviseras genom att ljudupptagning tillåts vid nyttjande av detta tvångsmedel.

Motivering

Av regeringens skrivelse framgår det att användningen av hemliga tvångsmedel totalt sett varit en nytta vid de förundersökningar då de använts under 2010. En ökning av nyttan redovisas även jämfört med föregående år: 67 procent 2010 jämfört med 64 procent 2009. Hemlig teleavlyssning uppges ha haft betydelse i 71 procent av fallen 2010 jämfört med 54 procent 2009. Hemlig teleövervakning uppges ha haft betydelse i 67 procent av fallen 2010, vilket ej förändrats sedan 2009. Hemlig kameraövervakning uppges ha haft betydelse i 35 procent av fallen jämfört med 17 procent 2009.

Av detta kan två intressanta slutsatser dras. För det första att vi ser en positiv ökning av nyttan de hemliga tvångsmedlen ger. För det andra att nyttan hemlig kameraövervakning ger är betydligt lägre än för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.

Regeringen bör därför arbeta för att nyttoeffekterna av hemlig kameraövervakning uppnår paritet med de övriga två hemliga tvångsmedlen. En sådan effektivisering vore att tillåta ljudinspelning vid hemlig kameraövervakning, vilket i dagsläget inte är tillåtet. Skrivelsen anger nämligen:

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda tv-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförlig utrustning används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas (27 kap. 20 a § första stycket rättegångsbalken). Ljudinspelning är inte tillåten vid sådan kameraövervakning.

Ljudinspelning bör emellertid tillåtas då ljudinspelning vid hemlig kameraövervakning skulle kunna öka nyttan av tvångsmedlet och därmed snabbare leda till att adekvat bevismaterial insamlas, vilket i sin tur kan ge följdeffekten att antalet övervakningstimmar kan minskas.

Stockholm den 11 januari 2012

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-01-11 Bordläggning: 2012-01-24 Hänvisning: 2012-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)