Hemvärnets militärhistoriska arv

Motion 2021/22:673 av Caroline Nordengrip (SD)

av Caroline Nordengrip (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Statens försvarshistoriska museer bör få uppdraget att förvalta hemvärnets militärhistoriska arv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hemvärnet har sedan bildandet 1940 varit en viktig del av Sveriges militära försvar och dessutom både basen och den främsta symbolen för frivilligförsvaret som helhet och dess betydelse för det militära försvarets folkförankring.

Hemvärnet utgör i dag med sina 22 000 soldater nästan hälften av Försvarsmaktens numerär och verkar sedan 2020 under försvarsgrensliknande förutsättningar.

Det är av historisk betydelse och har ett stort allmänintresse att Hemvärnets historia bevaras för framtida generationer på ett relevant sätt jämförbart med hur de andra försvarsgrenarnas historia bevaras. Hemvärnets historia bevarades och vårdades under många år av Hemvärnsmuseet.

Hemvärnsmuseet var ett militärhistoriskt museum, museet fanns i lokaler på Hemvärnets stridsskolas område och var en del av Sveriges militärhistoriska arv (SMHA). Museet visade i huvudsak Hemvärnet under nittonhundratalet, lite före och efter samt driftvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Hemvärnsmuseet ägdes av Rikshemvärnsrådet men Rikshemvärnsrådet beslutade 2020 att avveckla museet. I samband med att museet avvecklades så avregistrerade även SFHM detta från nätverket Sveriges militärhistoriska arv.

För att säkerställa bevarandet av Hemvärnets unika kulturarv är det viktigt att förvaltandet sköts av SFHM och lämpligtvis under avdelningen armémuseum med tanke på den långa historiska anknytning som finns mellan Armén och Hemvärnet.

Caroline Nordengrip (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)