Hets mot homo- och bisexuella

Motion 1998/99:K228 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
De nazistiska och fascistiska grupperingarna är ett växande
problem i Sverige. Nazisters angrepp på grupper och
enskilda människor som uppfattas som främmande eller
oönskade är ett hot mot det öppna samhället och mot
demokratin som system.
Nazister bedriver en ideologiskt motiverad hatpropaganda mot vissa
grupper i samhället. Dessa grupper är judar och andra religiösa minoriteter,
invandrare, färgade och homo- och bisexuella. För att motverka denna
propaganda finns i tryckfrihetsförordningen (7 kap. 4 § 11) ett förbud mot
hets mot folkgrupp. Lagrummet ger dock inget skydd för homo- och
bisexuella.
Det är alltså fullt lagligt att i dagens Sverige sprida hatskrifter där
homosexuella som grupp utpekas som ett avskum utan människovärde, som
ohyra som borde sopas bort från jordens yta. Det allra mest skrämmande är
att dessa hatskrifter också fungerar som en psykologisk förberedelse för våld.
Enligt en studie av kriminologen Eva Tiby, som på Folkhälsoinstitutets
uppdrag kartlagt den riktade brottsligheten mot homosexuella, har 23 procent
av Sveriges homosexuella kvinnor och män utsatts för brott på grund av sin
sexuella läggning. Det rör sig om allt från trakasserier och hånfulla tillmälen
till misshandel och mord.
Den grova brottsligheten mot homosexuella har ofta ideologiska förtecken.
Sedan 1980-talets mitt har nazister begått ett antal mord på homosexuella.
Genom sina dåd vinner gärningsmännen hjältestatus inom naziströrelsen. I
flera fall har polisen funnit antihomosexuella propagandaskrifter hemma hos
de personer som dödat homosexuella.
Vi kan inte acceptera att lagen ger ett otillräckligt skydd åt de grupper som
utsätts för systematisk hatpropaganda. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp
måste ändras så att åtal kan väckas även mot nazistiska hatskrifter mot
homo- och bisexuella. En lagändring innebär även en viktig signal om att
samhället försvarar allas människovärde och inte godtar propaganda som
förnekar vissa människor rätten att leva på grund av deras förmåga till
kärlek.
Den av regeringen tillsatta utredningen som har till uppgift att undersöka
bl.a. denna fråga bör få i uppdrag att skyndsamt avge ett förslag till ändring
av tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att ge homo- och bisexuella
skydd av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i
tryckfrihetsförordningen och brottsbalken att homo- och bisexuella
omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Stockholm den 21 oktober 1998
Yvonne Ruwaida (mp)
Birger Schlaug (mp)

Mikael Johansson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)