Hissar i flerfamiljshus

Motion 2008/09:C228 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett hissbidrag eller annan form av incitament för fastighetsägare att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter.

Motivering

Avsaknaden av hiss är en av de vanligaste orsakerna till att äldre mot sin vilja ibland tvingas lämna en invand och i övrigt väl fungerande bostadsmiljö.

Installation av hiss i dessa hus skulle medföra flera positiva effekter både för de boende och för hela samhället. Tillgängligheten skulle öka, vilket inte minst skulle innebära att fler äldre kunde bo kvar hemma längre.

Det är betydligt billigare att inrätta hissar där det efterfrågas än att skapa fler platser på äldreboenden.

Självklart ska de som vill till ett äldreboende erbjudas detta. Men ingen ska behöva hamna på äldreboende enbart för att hiss saknas i trappen. Alla de som vill bo kvar hemma och leva ett självständigt liv så länge det går bör erbjudas det alternativet. Fler hissar skulle minska behovet av hemtjänst då de äldre själva skulle kunna ta sig ut för att handla och göra andra ärenden.

Trappolyckorna skulle också bli färre med minskat lidande och risk för invaliditet för de drabbade. Kostnaderna för vård och omsorg skulle därmed minska. Även de som själva klarar trapporna kan bli lidande av att hiss saknas. De kan nämligen inte ta emot besök från släkt och vänner med nedsatt rörelseförmåga. Det bidrar till att de blir mer isolerade.

Funktionshindrade i alla åldrar lider av trappuppgångar utan hiss, vare sig de själva bor där eller är där som besökare. Hiss kan också vara till stor hjälp för småbarnsföräldrar med barnvagnar, tunga matkassar m.m. Så fort något tungt ska bäras upp och ner för trapporna kommer en hiss väl till pass och kan dessutom förebygga olyckor.

Sammantaget skulle det vara en investering både för den enskilde och för hela samhället om vi kan uppmuntra installation av hissar i flervåningshus och att vi inför någon typ av incitament för fastighetsägare att förbättra tillgängligheten i sina hus. En konsekvens av detta blir att fler får ökad rörelsefrihet och därmed valfrihet att bo kvar hemma längre om man vill.

Stockholm den 29 september 2008

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)