Högkostnadsskyddsnivån inom hälso- och sjukvården

Motion 2006/07:So236 av Anders Åkesson och Birgitta Sellén (c)

av Anders Åkesson och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införande av ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen för kontrollen av de enskilda patienternas högkostnadsnivå inom hälso- och sjukvården.

Motivering

Högkostnadsskyddet som finns inom hälso- och sjukvården är till för att garantera alla tillgång till en hälso- och sjukvård på likvärdiga villkor oavsett bostadsort. Betalningsstyrkan ska inte vara direkt avgörande för möjlighet till läkarbesök eller vård. Dagens system innebär emellertid att det är patienten själv som måste hålla reda på när högkostnadsnivån inträder under ett år och en övergång till frikort sker. Dagens system vållar problem. Högkostnadskortet kan förkomma. Det händer att utsedda godemän t.ex. kan hitta både två och tre högkostnadskort hos en person. Det innebär att vederbörande i det fallet går miste om den förmån personen i fråga är berättigad till och som åtnjuts av alla andra.

Vi anser att en patient inte själv skall behöva hålla reda på när högkostnadsnivån inträder under ett år och en övergång till frikort inom hälso- och sjukvården påbörjas. Med förebild från hur det redan fungerar på läkemedelssidan bör ett ansvar läggas på sjukvårdshuvudmännen för automatisk kontroll av när frikortsnivån inträffar. Regeringen bör därför i dialog med sjukvårdshuvudmännen om sjukvårdsavtalen verka för att en automatisk kontroll av högkostnadsnivån införs inom hälso- och sjukvården. Därtill ska man tillse att det blir på sjukvårdshuvudmannens ansvar som kontrollen införs och efterlevs.

Stockholm den 18 oktober 2006

Anders Åkesson (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)