Högskolan i Dalarna

Motion 2005/06:Ub212 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd, m, fp, c)

av Ulrik Lindgren m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rätt att erbjuda examination för den nya tvååriga masterutbildningen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att högskolorna skall vara självförvaltande.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om frihet i resursanvändandet.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om platstilldelningen till Högskolan Dalarna.

Motivering

Betydelsen av Högskolan Dalarna, för en positiv utveckling av regionen, kan knappast överdrivas. Högskolan ger möjlighet att läsa vidare utan att behöva flytta och härmed hittar fler som annars inte skulle läsa på högskolan till en högre utbildning. Följden blir att utbildningsnivån i länet höjs och att näringslivets behov av eftergymnasial kompetens kan tillgodoses.

Det är av största vikt att även högskolor såsom Högskolan Dalarna efter kvalitetsprövning ges möjlighet att kunna ha examinationsrätt för den nya tvååriga mastersutbildningen. Det är av central betydelse att längre, kvalificerade utbildningar kan genomföras i alla delar av landet om en hög kvalitet kan garanteras.

Om högskolan inte kan erbjuda examen för masternivån, måste studenter söka sig till andra lärosäten för sin utbildning, och risken är uppenbar att de som inte kan flytta avstår från utbildning.

Med färre studenter blir det även mindre pengar. De mest kvalificerade lärarna förloras till lärosäten med examensrätt.

Högskolan ska ha stora möjligheter att själv forma sin verksamhet. Tendensen till partipolitisering av högskolan måste stoppas. Regeringens unika makt att utse namn med partipolitisk koppling har resulterat i att Socialdemokraterna är klart överrepresenterade i högskolestyrelserna. I Högskolan Dalarnas styrelse finns inte någon med borgerlig anknytning. Regeringens direkta inflytande, genom utnämningsrätten, över högskolestyrelser, behöver avskaffas.

Öronmärkningen av statliga anslag måste minskas och en större del av anslagen gå via lärosätenas anslag till grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Detta är viktigt för att minska högskolans sårbarhet vid stora omsvängningar i söktrycket mellan terminer och mellan år. Resurstilldelningssystemet behöver konstrueras på ett sätt som tillåter viss flexibilitet i högskolans utbildningsutbud.

Resurstilldelningen till Högskolan Dalarna måste noggrant följas. Vi vill att dimensioneringen ska ta hänsyn till studenternas val, samhällets och regionernas behov och att en hög kvalitet garanteras. Högskolan Dalarna får inte glömmas bort vid tilldelningen av nya högskoleplatser

Stockholm den 16 september 2005

Ulrik Lindgren (kd)

Rolf Gunnarsson (m)

Lennart Fremling (fp)

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)