Högskolan i Skövde

Motion 2022/23:1547 av Patrik Björck och Marcus Andersson (båda S)

av Patrik Björck och Marcus Andersson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En aktiv högskolepolitik är en av viktig regional och nationell tillväxtmotor. För att hela landet ska leva behövs tillgång till högre utbildning och vidareutbildning i alla delar av landet. Det är en förutsättning för den regionala utvecklingen att arbetsgivare har möjlighet att rekrytera rätt arbetskraft och att arbetstagarna har möjlighet att under hela livet utbilda, ombilda och vidareutbilda sig.

Högskolorna utanför storstadsregionerna spelar en viktig roll för att privat och offentlig sektor i hela Sverige ska kunna utvecklas. För Skaraborg är utvecklingen av Högskolan i Skövde av avgörande betydelse.

Det är med oro det noteras att regeringen och Sverigedemokraterna i sin budgetproposition för 2023 minskar sitt anslag till ett antal högskolor i Sverige, däribland Skövde högskola. Högskolan i Skövde behöver snarare ett ökat anslag för att möjliggöra fler platser för högre utbildning.

I Skaraborgs 15 kommuner är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i Sverige, det är en utmaning för den regionala utvecklingen. Nära tillgång till högre utbildning har visat sig ha en positiv effekt på utbildningsnivån.

Trots att behovet av utbildningsplatser i Skaraborg är stort innehar delregionen idag färre (ungefär hälften) finansierade helårsutbildningar per tusen invånare än landet som helhet. Eftersom Högskolan i Skövde i dag utbildar för hela sitt utbildningsanslag tydliggör det behovet av en höjning av anslagen för såväl forskning som utbildning.

Högskolorna utanför storstadsregionerna fyller en viktig roll genom att starta utbildningar som riktar sig mot olika regionala och delregionala bristyrken. Punktinsatser mot bristyrken kan också ske genom samverkan mellan olika regionala lärosäten. Ett sådant samarbete finns exempelvis på lärarutbildningsområdet mellan Högskolorna i Skövde och Borås.

För att kunna skapa utbildningar som riktar sig mot bristyrken behöver dock Sveriges högskolor utanför storstadsregionerna ha en utbildningsvolym som står i proportion till befolkningsmängden i deras hemmaregioner. Högskolan i Skövde är med det här synsättet för liten och behöver få möjlighet att växa.

I diskussioner om det svenska näringslivets utveckling lyfter alla fram behovet av att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Samverkan med högre utbildning och forskning betonas då som oerhört viktigt. Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med kommuner, näringsliv och övriga samhället på största allvar genom flera konkreta exempel. Även det faktum att Högskolan i Skövde har ett strukturerat arbetssätt för samverkan gör att en satsning på högskolan skulle kunna bli en injektion för hela det delregionala näringslivet i Skaraborgsregionen.

Högskolan i Skövde har idag ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet och möjligheten att kombinera studier och arbete är god. Närheten till utbildningen och kombinationsmöjligheterna ger fler möjligheten att studera. Många av studenterna skulle annars ha kunnat välja bort högre studier av sociala och praktiska skäl.

Det är viktigt att staten ser till att alla lärosäten, inte bara storstadsuniversiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida näringslivet i hela landet. Det är genom tillgången till mindre lärosäten som vi stärker den regionala utvecklingen i hela landet. Högskolan i Skövde med dess kompetens, kunskap och samverkan med andra aktörer skapar viktiga förutsättningar för nutida och framtida kompetensförsörjning för både näringslivet och kommuner. Ett höjt anslag till högskolan skulle kunna bidra till att höja utbildningsnivån och stärka möjligheterna till ett gott arbetsliv, vilket i sin tur stärker den tillväxten på både lokal, regional och nationell nivå.

Att hela Sverige ska leva och utvecklas är en bärande idé och goda utbildningsmöjligheter i hela landet är en förutsättning för den idén.

 

 

 

Patrik Björck (S)

Marcus Andersson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)