Högskolebehörighet för yrkesförberedande program i gymnasieskolan

Motion 2019/20:1862 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huruvida gymnasiets yrkesprogram kan göras högskoleförberedande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges kommuner, regioner och privata utförare står inför stora utmaningar att klara sin kompetensförsörjning i framtiden. Enligt undersökningen ”Unga om välfärds­jobben”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra, visar det sig att intresset för välfärdsyrken är stort bland unga – både bland killar och bland tjejer. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården. Studien visar också att sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla – vilket stämmer bra överens med vad de unga söker i sitt framtida arbetsliv. De unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar.

Trots allt detta söker sig alltför få till gymnasiets yrkesprogram – däribland också vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet.

För att göra yrkesprogrammen i gymnasieskolan mer attraktiva för unga att söka behöver de ge högskolebehörighet. I dag kan den studerande välja till ämnen inom ramen för yrkesprogrammen som gör vederbörande behörig till högskolan – men, det förutsätter aktiva beslut från den studerande. Vi vill därför uppmana regeringen att se över huruvida det går att vända på dagens logik – att gå från en ordning där högskole­förberedande ämnen kan väljas till på yrkesprogrammen, till en där de istället per automatik ingår men kan väljas bort av den studerande.


Det finns goda framtidsutsikter i välfärdens yrken, och det behöver klargöras för unga människor.

Johan Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Marianne Pettersson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)