Höj kvaliteten i äldreomsorgen

Motion 2020/21:1055 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplig myndighet bör ges i uppdrag att med SBU:s kartläggning som grund vidta lämpliga åtgärder för att höja kvaliteten i svensk äldreomsorg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är det stor brist på välgjorda systematiska forskningsöversikter om äldreomsorg.[1] Det konstaterar bered­ningen sedan de nyligen har gått igenom ett stort antal forskningsdatabaser i sökande efter översikter som visar på nyttan med olika behandlingsmetoder. Resultatet är mycket nedslående och SBU menar dessutom att det var alltför få litteraturstudier som motsva­rade förväntad kvalitet. Detta är förvånansvärt illa. Områden som SBU konstaterar saknar effektstudier är till exempel:

  • särskilt boende som insats,
  • upprätthållande och stimulerande arbetssätt/insatser i ordinärt boende och
  • integrerade insatser, samverkan och informationsöverföring inom socialtjänsten eller med andra verksamheter under ledning av socialtjänsten.

Inte minst coronapandemin har blottat det stora behov som finns av att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Det är därför beklagligt att läsa SBU:s artikel där de konstaterar att det saknas relevanta och kvalitativa effektstudier på många områden. Relevant myndighet borde därför skyndsamt ges i uppdrag att med SBU:s kartläggning som grund vidta lämpliga åtgärder för att höja kvaliteten i svensk äldreomsorg. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] Levi, Ragnar. 2020. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen. Vetenskap&Praxis 12:1415.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)