Höjd åldersgräns för CSN

Motion 2013/14:Ub305 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (C)

av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten för slopat tak för fribelopp i studiestödet när budgetutrymmet medger.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten för slopad inkomstprövning för studielånet när budgetutrymmet medger.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket för CSN bör ses över för en andra chans till högre utbildning.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja CSN:s åldersgränser.

Motivering

De ekonomiska förutsättningarna för vuxna studerande är dels studiestöd och möjligheten till studielån. Utöver det finns möjligheter att arbeta parallellt men bara till en viss gräns. Centerpartiet har drivit på för att taket för det man får tjäna, fribeloppet, har höjts och möjligheterna för studenterna har med det förbättrats. Men vi anser att det är en begränsning som i sin helhet ska bort eftersom det sänder fel signaler. Därför föreslår vi att taket i fribeloppet slopas så att inkomster inte ska påverka studiestödet.

Vi föreslår också att prövningen för studielån slopas. Även detta för att uppmuntra istället för att motverka till arbete under studietiden. Detta för att kopplingen med arbetslivet är värdefullt dels för att dryga ut inkomsterna under studietiden, men också för att kontakter och yrkeslivserfarenhet ger bättre möjligheter att få jobb efter avslutade studier. Många ungdomar har kompetenser som på olika sätt efterfrågas och som många gånger går att kombinera med studierna. Att regelverket i nuläget både begränsar och påverkar i vilken omfattning man arbetar är kontraproduktivt. Kritiken om att man med för mycket jobb inte klarar av studierna regleras redan genom att bli återbetalningsskyldig om man inte fullgör studierna.

Svenskarna håller sig friska och lever allt längre. På drygt 60 år har medellivslängden ökat med över 10 år för både kvinnor och män. Samtidigt har vi en välfärd som blir allt mer baktung och fler behöver arbeta längre och mer för att ekvationen ska gå ihop. För en långsiktigt hållbar välfärd borde reglerna för studiemedel ses över så att det kan möjliggöra studier även för äldre.

Även för de som redan tidigare studerat och avslutat sina studier, eller inte slutfört studierna, behöver vi ge en andra chans till påbyggnad eller högre utbildning. Det kan vara allt från den som inte slutförde sina studier utan gav upp och kanske lever på försörjningsstöd idag och är redo att studera igen, till den som har en utbildning och för den vars lån är delvis eller helt återbetalda. Reglerna och bedömningarna måste ändras så att hänsyn tas till ett längre arbetsliv med behov av utbildningssatsningar senare i livet.

Det skulle inte bara vara gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan även givande för den enskilda individen som får möjlighet att byta karriär även efter 45 år, då studiemedlet minskar i omfång för att helt försvinna vid 55 år. Reglerna kring åldersgränsen för studiemedel måste göras mer flexibel, därför ska CSN:s åldersgränser ses över och förändras för att bättre motsvara dagens förhållanden vad gäller förväntad livslängd och förväntad pensionsålder. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 30 september 2013

Annika Qarlsson (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)