Höjd standard på E14

Motion 2020/21:3628 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder för höjd trafiksäkerhet och hastighet på väg E14 i den nationella transportplanen bör få högre prioritet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europaväg 14 eller E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bl.a. turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). E14 är också en viktig väg för skogsindustrierna som har stora verksamheter längs med norrlandskusten och E14 används för att transportera råvara. E14 är en viktig transportnod för hela Sverige men viktigast är den för alla oss som bor och lever i området kring vägen.

Flera viktiga och nödvändiga investeringar pågår på E14 men mycket mera skulle behövas göras för att inte försämra transportmöjligheterna för gods och människor. Vägtransporter är de flesta gånger det enda möjliga alternativet inte minst när det gäller resande för människor. Vägstandarden är efter hela sträckan varierande och saknar på i princip hela sträckan mittseparering. Till följd av att E14 saknar mittseparering och ökande transportvolymer så har Trafikverket aviserat att sänka hasigheten till max 80 km/h. På flera ställen är idag max hastighet 90 – 100 km/h.

Ett beslut att sänka hastigheten på E14 skulle kraftigt försämra möjligheterna för människor att bo utanför större befolkningscentra. I Sverige heter det att ”hela Sverige ska leva” men sådana beslut som Trafikverket nu är på väg att fatta så bidrar det bara till motsatsen. Beslut och fortsatta planer om sänkta hastigheter på våra europa- och riksvägar i norra Sverige har pågått ett tag men det måste få ett slut. Om trafiksäkerheten måste höjas så måste svaret handla om större investeringar i t.ex. mittseparering eller bortbyggda plankorsningar. Om det ska vara möjligt för människor att bo och leva i hela Sverige måste också åtgärder vidtas för att göra det möjligt om inte annat inte försämra möjligheterna. Värt att tillägga är att samtliga berörda kommuner och regioner är brett över blockgränsen överens i denna fråga.

Jörgen Berglund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)