Hörselscreening av nyanlända

Motion 2021/22:2004 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till hörselscreening av nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att Sverige långsiktigt ska fungera är det av stor betydelse att alla nyanlända männi­skor integreras i det svenska samhället. Ett arbete är ofta den bästa och snabbaste vägen in i en samhällsgemenskap. Man får ett sammanhang och får göra rätt för sig och träffa vänner och kollegor. Språket är en nyckel såväl in på arbetsmarknaden som in i den svenska gemenskapen. Svenskan är ett fantastiskt och rikt språk. Men det är också svårt att lära sig; särskilt vuxna människor har en sämre förmåga att lära sig ett nytt språk än barn. Lider man dessutom av en hörselskada löper man större risk att halka efter i den viktiga inlärningen av sitt nya språk.

Upptäcks inte detta, till viss del dolda, handikapp så kan det leda till att såväl barn och ungdomar som vuxna halkar efter i utbildningen och den viktiga språkinlärningen, och i förlängningen kan integrationen och vägen till arbete kraftigt försenas. Extra in­satser kan komma att behöva sättas in senare och varje dag extra utan arbete på bidrag har ett pris för såväl individ som samhälle.

Siffror visar att hörselnedsättningen bland befolkningen i Sverige är ca 10–12 procent. Bland nyanlända säger olika studier att den troligen är den dubbla. Vi behöver bli duktig­are på att se varje individ och varje individs möjligheter om vi ska lyckas med undervis­ningen och integrationen. En tidig upptäckt av en hörselskada gör att det går att sätta in hörselvårdande insatser, till exempel hörapparater, och förebygga isolering och integra­tionsproblem till gagn för både individen och samhället.

Alla asylsökande som kommer till Sverige erbjuds i dag en hälsoundersökning av regionerna. Hälsoundersökningen är frivillig och omfattar ett individuellt hälsosamtal, provtagning och en kroppsundersökning. Specifika hörseltester förekommer inte vid hälsoundersökningen. Hörselscreening kan numera göras med enkla tekniska hjälp­medel och skulle därför enkelt kunna genomföras till exempel i samband med de hälso­undersökningar som alla asylsökande erbjuds vid ankomst till Sverige eller genom att kommunerna erbjuder samtliga sfi-studerande hörselscreening i samband med studie­start. Denna kostnadseffektiva och enkla lösning kan bidra till att minska individuellt lidande och påskynda den viktiga språkinlärningen och integrationen i det svenska samhället.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)