Huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården

Motion 2021/22:873 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. De medicinska framstegen går allt snabbare, vilket genererar kostsamma investeringar bland annat i ny teknik. Läkemedel forskas fram i en allt snabbare takt, vilket leder till att sjukdomar som inte var möjliga att bota eller lindra i dag och i framtiden kan göra skillnad för den enskilde patienten och dennes anhöriga. Läkemedelskostnaderna för landstingen/ regionerna stiger i en rask takt i och med de moderna läkemedlen som nu kommer ut på marknaden.

Vi ser bland annat mot bakgrund av ovanstående en allt mer utbredd ojämlikhet vad gäller den hälso- och sjukvårdsservice som svenska medborgare har rätt att konsumera. Små landsting/regioner med svag skattekraft kämpar dagligen med ekonomin i syfte att kunna erbjuda sina innevånare samma höga sjukvårdsservice som stora landsting/regioner kan erbjuda sina innevånare.

Svensk hälso- och sjukvård finansieras dels genom statliga bidrag och stimulansmedel i olika former, dels av landstingen/regionerna själva, genom den beskattningsrätt som landsting/regioner förfogar över. Jag menar att svensk hälso- och sjukvård är och ska vara en nationell angelägenhet. Det måste vara staten som garanterar att varje medborgare i Sverige har en likvärdig vård, oavsett var den ges inom landets gränser. Bostadsort ska inte avgöra vilken vård och behandling den enskilde kan få ta del av.

Utifrån ovanstående anser jag att regeringen bör se över möjligheten att tillsätta en utredning som får i uppgift att utreda huvudmannaskapet för svensk länssjukvård/specialistsjukvård

Saila Quicklund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)