Hyresgästers integritet

Motion 2005/06:K253 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av lagstiftningen bör göras i syfte att stärka hyresgästens integritetsskydd.

Motivering

I dag är uppgifter i handlingar som finns hos allmännyttiga bostadsbolag offentliga. Under året så har det varit en debatt kring hur uppgifter om hyresgäster upptecknas i offentliga handlingar hos bostadsbolag. Uppgifter som upplevts som kränkande, t.ex. vilken ras eller vilken religion man tillhör eller om man varit straffad tidigare eller om någon närstående varit straffad. Det har även medfört att det varit svårt för t.ex. romer att få en önskad hyreslägenhet.

Hyresgästerna verkar ha ett för svagt skydd i svensk lagstiftning. Därför anser jag att såväl sekretesslagen som persondatalagen ses över i syfte att stärka skyddet för den enskilda hyresgästen såväl hos de kommunala bostadsbolagen som hos privata hyresvärdar.

Stockholm den 22 september 2005

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)