Hyressättning

Motion 2009/10:C366 av Börje Vestlund (s)

av Börje Vestlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bruksvärdessystemet vid hyressättningen.

Motivering

Sverige har ett system som bygger på att allmännyttan är normgivande för hur mycket man kan ta ut i hyra. Systemet har i huvudsak fungerat väl men har oftast kritiserats av fastighetsägarnas organisationer och av debattörer på den borgerliga kanten. Oftast har någon form av hyressättning som påminner om marknadshyror förordats. Ofta jämför man med andra länder och säger att hyresmarknaden fungerar så mycket bättre där.

Oftast har man inga andra jämförelser än ren hörsägen. Sanningen är att inget land i Europa har en direkt marknadshyra, utan i alla länder förekommer någon form av reglering. Däremot finns det mer eller mindre stora marknadsinslag i hyressättningen i olika länder.

Den borgerliga regeringen förstärkte den utredning som hade att se över hyressättningssystemet i Sverige, där man anförde att reglerna skulle vara förenliga med EU:s regelverk. Det är ytterst tveksamt om EU överhuvudtaget har kompetens i frågor som rör hyressättning för bostäder. Utredningen presenterade sina förslag, vilka mottogs med en mer eller mindre stor reservation från alla hyresmarknadens parter.

Bruksvärdessystemet har i allt väsentligt fungerat bra. Det finns vissa problem som borde kunna rättas till. Den nuvarande moderatledda regeringen talar ofta om att det inte finns någon fungerade bostadsmarknad i Sverige och vill skapa en sådan. Vi kan konstatera att några sådana förslag ännu inte presenterats för riksdagen. En förändring av hyressättningen bör också vara blocköverskridande så att den inte blir en fråga som ändras efter varje maktskifte.

Enligt socialdemokratiska bostadspolitiska ambitioner ska det finnas en väl integrerad bostadsbebyggelse för att undvika sociala skiktningar i samhället. Det behövs också blandade upplåtelseformer i alla områden. Tyvärr har bostadspolitiken fått stå tillbaka alltför länge, och under denna mandatperiod har det praktiskt taget inte funnits några bostadspolitiska ambitioner alls. Hyressättningen ska vara rättvis och det ska vara möjligt för alla att ha en bostad.

Med utgångspunkt från detta resonemang är det därför viktigt att slå vakt om principerna i bruksvärdessystemet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)