Idrott in i plan- och bygglagen

Motion 2021/22:3678 av Peter Helander och Catarina Deremar (båda C)

av Peter Helander och Catarina Deremar (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av plan- och bygglagen bör göras för att möjliggöra att ordet idrott skrivs in i PBL och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhällsutvecklingen gör det svårare för idrottsrörelsen att få tillgång till de idrottsytor som efterfrågas. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsytor bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. I Stockholm, som är extremfallet, byggs det flera nya bostadsområden som i sig är lika stora eller större än en medelstor stad men utan att ta höjd för behovet av idrottsytor. Tittar man i planprogrammen för dessa områden hänvisas det ofta till redan befintliga idrottsytor, om det överhuvudtaget finns med. Detta medför att bristen på idrottsytor bara blir större och större i de växande städerna. Det gäller inte bara Stockholm, utan många växande städer.

Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2019 visar att det endast är 45 procent av Sveriges kommuner som har gjort en analys av tillgången av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och bara 35 procent som har en långsiktig utvecklingsplan för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

Att det byggs upp en infrastruktur med idrottsytor och idrottsmiljöer som ger alla möjlighet att ta del av svensk idrott är viktig - inte minst för folkhälsan, men även som en del av ett socialt hållbart samhälle. Idrottsytor bidrar till en mer levande, hälsosam, attraktiv och trygg närmiljö. Är det dessutom gång- eller cykelavstånd till idrottsanläggningen bidrar den ytterligare till en hållbar stad. Idrottsanläggningar har även i många fall en positiv effekt på miljön genom skapande och bevarande av grönytor, särskilt i tätortsnära områden. Idrottsytorna fungerar ofta som en mötesplats och en samlingspunkt i samhället. I takt med att städerna växer så ökar behovet av mötesplatser och då blir idrottsytor än mer viktiga. I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. §7 ”Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns... 4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…”. Men i Boverkets vägledningar tas ofta begreppet motion bort och istället fokuseras det på lek och utevistelse främst kopplat till skolor och förskolors utemiljöer. Då Boverket skriver om motion kopplas det oftast till gång- och cykelvägar. Idrotten saknas mer eller mindre helt i Boverkets vägledningar till kommunerna. Därmed ökar risken att även kommunerna inte tar med idrottsytor i sin samhällsplanering.

Därför bör en översyn av Plan- och bygglagen göras för att möjliggöra att ordet idrott skrivs in i PBL.

Peter Helander (C)

Catarina Deremar (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)