Idrottsanläggningar och PBL

Motion 2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en nationell strategi för idrottsanläggningar i samverkan med SKL och Riksidrottsförbundet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra 2 kap. 7 § 4 PBL och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrottsrörelsen är en naturlig del av samhällsplaneringen. Samhällsutvecklingen gör det svårare för idrottsrörelsen att få tillgång till de idrottsanläggningar som efterfrågas. I de växande storstäderna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Det är allvarligt att bara en av fyra kommuner i landet har utvecklingsplaner för idrottsanläggningar. Anläggningsfrågan och planeringen av dito blir alltmer väsentligt då regeringen tydligt markerar behovet av att finna fler former för att främja folkhälsan. Under senare år har idrottsrörelsen i allt större grad agerat för att lyfta fram anläggningsfrågan som en av de viktigaste frågorna för en framgångsrik och modern idrotts- och folkhälsoutveckling i Sverige. Ojämlikheten och tillgången till anläggningar skiljer sig markant från kommun till kommun. En lands­bygdsort har kanske bra tillgång till fungerande idrottsanläggningar och tider, medan t ex Stockholm har en stor utmaning i att möta en kraftigt växande befolknings behov och önskemål om fungerande och funktionella idrottshallar, spontanidrottsplatser och planer. Regeringen bör därför i samverkan med SKL och Riksidrottsförbundet arbeta fram en nationell strategi för funktionella, upprustade och rättvist/jämställt fördelade idrotts­anläggningar i Sverige. Permanenta idrottsanläggningar kan kopplas på skolutbyggnader och spontanidrottsplatser kan fogas in i nya bostadsområden och som ett första steg i detta bör plan- och bygglagen ändras genom att ordet idrott skrivs in i 2 kap. 7 § 4, enligt följande:

Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns:

  1. gator och vägar
  2. torg
  3. parker och andra grönområden
  4. lämpliga platser för lek, motion, idrott och annan utevistelse
  5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

 

 

Pyry Niemi (S)

Anna Wallentheim (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)