Illegal handel med cigaretter

Motion 2009/10:So332 av Lars Hjälmered (m)

av Lars Hjälmered (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om illegal handel med cigaretter.

Motivering

Den illegala handeln med cigaretter är ett allvarligt problem i Sverige och stödjer även organiserad brottslighet. Enligt beräkningar är vart femte cigarettpaket i Sverige ej beskattat i Sverige och vart åttonde paket illegalt infört i landet. Även om Tullverket och polisen gör goda insatser, verkar det finnas luckor i lagstiftningen som innebär att en effektiv tillsyn över tobaksförsäljningen försvåras så att de som engagerar sig i den här typen av kriminell verksamhet går ostraffade.

Bestämmelserna i tobakslagen förbjuder inte återförsäljare att äga cigaretter för vilka svensk punktskatt inte är erlagd, eller att förvara sådana i sina butiker. Enligt aktuella rättsfall är det till och med så, att så länge illegala cigaretter inte förvaras på en synlig plats i butiken är det svårt att vidtaga sanktioner mot återförsäljaren, då det inte kan uteslutas att cigaretterna är för privat konsumtion.

Vi förstår att avsikten med den nuvarande lagstiftningen inte var att begränsa myndigheternas möjligheter att ingripa i situationer där lagens anda inte efterlevs.

Lämpliga åtgärder och effektiv efterlevnad måste finnas för att man på ett framgångsrikt sätt ska kunna ta itu med den illegala handeln med cigaretter. Brister som dessa måste korrigeras och det finns behov av specifika bestämmelser som föreskriver att det är illegalt för återförsäljare att förvara sådana mängder cigaretter som inte rimligen kan antas vara för personligt bruk i lokaler där affärsverksamhet bedrivs, och för vilka svensk punktskatt inte är erlagd eller som inte överensstämmer med tobakslagens, förordningen avseende tobaksskatts eller annat relevant regelverks bestämmelser. I detta avseende borde även möjligheten finnas att fastställa vilken absolut mängd cigaretter som kan antas vara för personligt bruk.

Myndigheter ska kunna straffa de återförsäljare som sysslar med den här typen av illegal verksamhet och skulle också kunna sätta viktiga prejudikat för att avskräcka andra från att göra samma sak.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars Hjälmered (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)