Inackorderingsstöd

Motion 2013/14:Ub220 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för inackorderingsstöd.

Motivering

Allt fler elever väljer att gå en gymnasieutbildning som inte erbjuds i hemkommunen och måste därför flytta hemifrån för att få gå den önskade utbildningen. Det är elevernas egna intressen och engagemang som styr valet av utbildning för ett framtida yrkesliv. Det bör uppmuntras, då en ung människas intresseområde mycket väl kan bli den framtida försörjningen i vuxenlivet.

Att studera på annan ort innebär extra kostnader i form av resor och inackordering. Idag är det olika regler beroende på om eleven väljer att gå en utbildning i en kommunal skola eller i en friskola. Om eleven går på en kommunal gymnasieskola långt från hemorten är det den egna hemkommunen som fastställer inackorderingsstödet, med en på central nivå beslutad lägstanivå. Elever som går på en friskola får sitt stöd från CSN som bedömer storleken på bidraget utifrån avståndet från elevens hemort till utbildningsorten.

Dessa regler bör ses över, eftersom de skapar en ojämlikhet och en orättvis situation mellan elever som väljer att bedriva sina gymnasiestudier på annan ort. De bör utformas så att lika regler gäller oavsett vilken gymnasieutbildning man går och var. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag eller i övrigt vidta åtgärder som tillgodoser vad vi nu har anfört.

Stockholm den 20 september 2013

Eva Sonidsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)