Inackorderingstillägg från CSN till nationella idrottsutbildningar (NIU)

Motion 2013/14:Ub461 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att skapa neutrala villkor avseende CSN-stöd för inackordering till elever antagna vid nationella riksintag till idrottsutbildningar.

Motivering

Riksidrottsgymnasier, RIG, är sedan länge etablerat inom det svenska skolsystemet, med möjlighet för elever att kombinera idrott på hög nationell nivå med studier.

Sedan 2011 finns även nationella idrottsutbildningar, NIU. Det finns stora likheter, men även skillnader. Framförallt gäller det antalet poäng som erbjuds i respektive specialidrott och antalet tränare som skall finnas i förhållande till elevunderlaget. Beroende på storleken och inriktningen på det specialidrottsförbund som står bakom, väljer de att satsa endera på RIG, eller på NIU, eller bådadera. I stort sett handlar det om huruvida förbunden anser sig ha underlag för att nå internationell eller nationell elit, genom de satsningar som görs på särskilda utbildningsanordnare med koppling till specialidrotter.

Exempelvis har Svenska skidförbundet en större bredd att erbjuda med både RIG och NIU-gymnasier, medan Svenska Simförbundet enbart erbjuder NIU, bland annat genom en fristående gymnasieskola. Dessa fristående NIU-gymnasier har riksintag, vilket betyder att elever från hela Sverige kan söka och antas till dessa. Är inte anordnaren kommunal finns ingen skyldighet att bevilja interkommunala ersättningar till elever.

Då NIU författningsmässigt är att betrakta som ett eget program så kan man inte jämföra dessa skolor med vanliga kommunala gymnasieskolor, ändå nekar CSN elever till dessa riksintag inackorderingsstöd eftersom de anordnas av fristående gymnasier. Dessa skillnader måste belysas och utjämnas.

Detta bör ges regeringen till känna.

Exempel från CSN:

Adam ansöker om inackorderingstillägg för att läsa på en fristående gymnasieskola. Han har kommit in på en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och ska samtidigt läsa ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Adam kan inte få inackorderingstillägg då det nationella programmet och den nationella inriktningen finns på hemorten, inom två timmars restid från föräldrahemmet. Att Adam kommit in på en utbildning med elitsatsning inom idrott är inget särskilt skäl för att få inackorderingstillägg.

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/hur-mycket-kan-du-fa/inackorderingstillagg/utbildningar-1.2846.

Stockholm den 30 september 2013

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)