Individuell redovisning av skatter

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om individuell redovisning av skatter och förändringar av skatter.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över källskattesystemet.

Motivering

En fungerande demokrati och effektiv marknadsekonomi förutsätter att medborgarna är välinformerade. Idag finns det ett antal kommuner i landet som utöver lön och preliminär skatt på lönebeskedet även redovisar lagstadgade och avtalsenliga avgifter som arbetsgivaren betalar in. Att redovisa arbetsgivaravgifter och skatter tydligt för sina anställda är viktigt från demokratisynpunkt. Genom redovisningen kan vi tydligare se hur mycket var och en betalar i skatt.

Skattesystemet genomgår ständigt förändringar, vars konsekvenser för den enskilde i många fall tyvärr är svåröverskådliga. Därför vore en möjlighet att det efter exempelvis genomförda skattereformer på inkomster, dess konsekvenser för den enskilde uppges på dokument med inkomstuppgifter från inkomstutbetalaren till inkomstmottagaren där preliminärt skatteavdrag görs. Så till exempel har Skatteverket uttryckt att det vore lämpligt att lönebeskeden efter de senaste årens så kallade jobbskatteavdrag tydliggörs för den enskilde löntagaren på dennes lönebesked. En sådan förändring skulle göra att förändringar i beskattningen för utfallet av nettolönen blir lättare att urskilja från även andra förändringar som påverkar bruttolönen på vilken den sammanlagda skatten beräknas. På samma sätt skulle exempelvis individuella pensionsutbetalningar med uppgift om faktiska konsekvenser för den enskilde om hur skatteförändringar faller ut göra en jämförelse med tidigare pensionsinkomst lättare vad avser skatteeffekter visavi andra förändringar som pensionernas storlek för var och en pensionär regelbundet genomgår.

Sedan källskattereformen genomfördes 1947 dras preliminärskatten från lönen utan att vi ser den, i alla fall inte om vi är löntagare. Skatterna är osynliga i den meningen att de inte överhuvudtaget redovisas på lönebeskedet eller i deklarationen. Det gäller merparten av skatterna på arbete (löneskatter, moms och punktskatter).

Skatternas storlek har mycket stor betydelse för svenska folkets privatekonomi men de är väl dolda, och få människor vet hur stor andel skatt de egentligen betalar. Vi anser att det är en självklarhet att hela personalkostnaden redovisas och att den enskilde får information om den totala summan av avgifter och skatter. Regeringen bör med detta som utgångspunkt se över och ta initiativ till förändring i redovisningen av källskattesystemet.

.

Finn Bengtsson (M)

Amir Adan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)