Inför allmän och särskild inläsningsnivå för matematik, svenska och engelska från årskurs 4

Motion 2016/17:1385 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa två inläsningsnivåer från årskurs 4 för matematik, svenska och engelska i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I och med införandet av läroplan 94 försvann de så kallade alternativkurserna i engelska och matematik, eller som de populärt också kallades – allmän och särskild kurs. Idag ser utbildningen i matematik och engelska identisk ut för samtliga elever.

Alla elever är olika, har olika intressen och olika fallenhet för de olika skolämnena. Det som passar den ena individen passar inte alltid den andre lika bra. Där fyllde de tidigare alternativkurserna en viktig funktion. Innan läroplan 94 infördes kunde de elever som kände att de hade mindre fallenhet för något av dessa ämnen välja att läsa allmän inriktning istället. På så sätt kunde även dessa elever känna att de lyckades och kunde på så sätt stärka sitt självförtroende.

De elever som hade fallenhet för ett av ämnena kunde välja särskild inriktning och på så sätt känna att de fick stimulans och utveckling, något som är svårare idag. Att antalet högpresterande elever – enligt OECD – sjunkit från 5 % under 1990-talet, till 1 % idag är därför inte särskilt förvånande.

Inte sällan behövde de elever som valt särskild inriktning mindre stöd, vilket gjorde att resurser kunde omfördelas för att stötta de elever som behövde mer stöttning.

Att upphöra med alternativkurserna i engelska och matematik var ett misstag och något som missgynnat såväl studiestarka som studiesvaga elever; därför bör de åter införas i den svenska skolan.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)