Inför en klotterpolicy för Trafikverket

Motion 2021/22:1526 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att införa en klotterplattform och klotterpolicy och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I de flesta av Sveriges 290 kommuner finns en klotterpolicy som innebär att klotter ska saneras inom 24 eller 48 timmar. Likaså finns det samma klotterpolicy i regionerna och deras uppdrag för kollektivtrafiken. Exempelvis har SL (Stockholms länstrafik) en klotterpolicy om att sanering ska ske inom 24 timmar. De har även en digital plattform där medborgare hjälper till att anmäla de platser och ställen som har blivit utsatta för klotter, precis som många kommuner har. Det är inte enbart de offentliga som har denna typ av klotterpolicyer, många privata fastighetsägare har en sådan policy.

Att klotterpolicyer finns i kommuner och regioner är dels för att förebygga ytterligare skadegörelse som i förlängningen kan innebära vägen in på en brottslig karriär. Exem­pelvis är teorin ”broken windows” en metod för brottsbekämpning och brottsprevention. Detta för att kunna kontrollera och eliminera brott i urbana miljöer.

Men det finns ett hinder för att fullt ut kunna komma åt allt klotter. Problematiken ligger i att Trafikverket inte har en policy om att eliminera klotter inom en viss given tidsram, vilket gör att kommuner och länstrafik är uppgivna i sina försök att skapa en snygg och trygg miljö när inte hela samhället verkar för samma strategi. Det kan tyckas självklart att Trafikverket borde ha en klotterpolicy när det gäller deras verksamhet såsom att sanera klotter i exempelvis tunnlar eller på bullerplank. Därför vill jag att Trafikverket ska få i uppdrag att skapa en klotterplattform med en klotterpolicy med målet att allt klotter i våra miljöer ska elimineras så fort som möjligt, för ett tryggt och snyggt samhälle.

 

 

Camilla Brodin (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)