Inför medborgerlig förslagsrätt till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige

Motion 2018/19:514 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till kommun- och landstingsfullmäktige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort möjligheten till medborgarförslag i kommunallagen i samband med införandet av medborgerlig förslagsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I juli 2014 tillsattes en demokratiutredning under ledning av liberalen Olle Wästberg med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. I januari 2016 lämnade utredningen över betänkandet (SOU 2016:5).

Utredningen föreslår bl.a. att Sverige bör införa medborgerlig förslagsrätt, s.k. folkmotion, till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Utredningen skriver att Sverige har ovanligt långt mellan valen. Samtidigt fungerar de politiska partierna sämre som förmedlare av medborgarnas uppfattningar. Det talar för ökade möjligheter för medborgarna att påverka mellan valen. Tanken med förslaget är att vitalisera den svenska demokratin. Något som vi som liberaler starkt välkomnar.

Utredningen föreslår att det på nationell nivå görs möjligt att ta upp en folkmotion till Sveriges riksdag om motionen får stöd av minst en procent av de röstberättigade till riksdagsval. För att en motion ska tas upp i kommun- och landstingsfullmäktige föreslår utredningen att en procent av de folkbordförda i kommunen i landstinget stöder förslaget för att det ska kunna väckas.

Vi anser liksom utredningen att systemet med medborgarförslag i kommunallagen därmed bör utgå. För att möjliggöra denna förbättring av möjligheten för enskilda att påverka politiken bör regeringen tillsätta en utredning för att lämna förslag på hur folkmotion ska införas i den svenska riksdagsordningen.

Vi tror att ett införande kommer leda till ett politiskt uppvaknande bland många svenska medborgare. Även om en folkmotion inte lyckas kommer det ändå ge positiva effekter genom att fler svenskar istället väljer att engagera sig partipolitiskt och söker uppdrag i de politiska församlingar som man försökt påverka. Självklart bör digitala verktyg användas för att göra det möjligt för enskilda att påverka politiken lättare.

Robert Hannah (L)

Juno Blom (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)